Hayvanların Kutup İklimine Adaptasyonu

0
41

4390_zko_teardrop-300x197?nsanlar 25-30 derece s?cakl?kta denize girerken, 5-10 derece s?cakl?kta mont giymeye ba?larlar. Yani ?s?ya kar?? oldukça duyarl?d?r. Tüm memeli canl?lar?n vücut s?cakl?klar? 35-38 derece aras?nda de?i?kenlik gösterir. ?lginç olan insanlar da bu kadar dü?ük ?s? de?i?imlerinde gerçekle?en büyük farkl?l?klar, özellikle kutuplarda ya?ayan canl?larda ya?anmaz. Yani kutuplarda dondurucu so?uklarda bal?klar bile ya?amaya devam eder.Dü?ük ?s? farkl?l?klar?ndan etkilenen sadece insanlar de?ildir. Mesela çekirgeler sadece 5-10 derecelik ?s? dü?ü?ünde bile daha yava? hareket etmeye ba?lar. Kutuplarda ya?ayan hayvanlarda ise o bölgeye uyum sa?lama vard?r. Yani ?s? de?i?imlerinden ve a??r? so?uktan adaptasyon sayesinde korunabilirler. Bu bölgede ya?ayan hayvanlar ya vücut ?s?lar?n? o bölge s?cakl???na göre ayarlar ya da kürkleri olanlar bu kürkler sayesinde korunma sa?larlar. Normal s?cakl???n ya?and??? bölgelere göre vücut s?cakl?klar?n? bir ?ekilde 10 kat oranla artt?rmak zorundad?rlar.
Bugüne dek bu bölgelerde ya?ayan hayvanlar?n hep kürkleri üzerinde durulmu?tur. Ancak s?cak bölgelerde ya?ayan hemcinsleriyle kürkleri neredeyse ayn?d?r. Üstelik domuzlar kürkü olmamas?na ra?men 20-30 derecelik s?cakl?k dü?ü?ünde bile ya?ayabilirler. Bunu sa?layan derilerinin alt?nda bulunan ya?lard?r. Zaten Dünya’ da vücudunun tamam? kürk ile kapl? olan hayvan yoktur. Burun vb. uzuvlar? mutlaka aç?kt?r. Yani kürklerin etkisi oldu?u kesindir ancak yeterli de?ildir. Kürkler vücudun ço?unu so?uktan korur ancak her bölgeyi kaplamad??? için vücudun tamam? için yeterli de?ildir. Bu yüzden de bir ?ekilde vücut s?cakl?klar?n? artt?r?p ortama adaptasyon sa?larlar.
Kutuplarda ya?ayan bal?klar?n ya?ayabilmesinin sebebi ise, derileri üzerinde bulunan kristallerin protein olmas?d?r. Bu protein bal???n donmas? için gereken s?cakl??? daha a?a?? noktaya çeker. Bu bilim insanlar?n?n yak?n zamanda ke?fettikleri bir durumdur. Hatta laboratuvarda bu proteinin üretimini sa?lam??lard?r. Hayata dair unsurlar? a??r? so?uklardan korumak için deneyler yap?lmakta, ancak bu proteinin üretimi henüz yayg?n bir ?ekilde gerçekle?tirilememekte.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.