Hayvanlar Aleminde Mekan Sahiplenme

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Yabani hayvanlar ya?ad?klar? alana çe?itli yollarla kokular?n? b?rakmaktad?r. Bu yöntemle bu alan? sahiplendi?ini dü?ünmektedir. Özellikle a?aç ve kayalara sürtünme, d??k?lama, bitkilerde iz b?rakma gibi yöntemlerle ya?ad?klar? yerlerde iz b?rakmak istemektedir. Genellikle alan sahiplenme özelli?ine sahip hayvanlar ku?lar, memeli hayvanlar ve sürüngenlerdir.Hayvanlar?n alan sahiplenmesi farkl? yollardan olmaktad?r. Bu farkl?l?k hayvan türünden kaynaklanmaktad?r. Örne?in Kurtlar ya?ad??? bölgede d??k?lar?n? b?rakmaktad?r. Bu ?ekilde ya?ad??? bölgenin s?n?rlar?n? d??k?lar?yla göstermektedir. Tavuk gibi hayvanlar?n ise yöntemi bölgede uçmak ve ses ç?karmakt?r.
Alan sahiplenme olay? bazen daha çok önem arz etmektedir. Yabani hayvanlar?n üreme dönemlerinde ve yavrular? meydana geldi?inde lider hayvan taraf?ndan güvenli bir alan belirlenir.Bu alana kendi cinslerinden bile içeri almazlar. Bu ?ekilde yavrular?n?n güvenli?ini sa?larlar.
Hayvanlar?n kendine özel bölgeleri bulunmaktad?r. En özel bölgelerinin s?n?rlar?n? ise kendi belirlemektedir. Gerek ya?am ko?ullar? gerekse hayvan türüne ba?l? olarak bu özel alan?n geni?li?i farkl?l?k göstermektedir. Örne?in; kaplanlar sahiplik yapmak istedi?i alan? geni? tutmaktad?r. Ya?ad??? bölgeye göre 600 km2 ye kadar varan bölgeleri vard?r. Bu bölge di?er hayvanlarda de?i?mektedir. Daha güçsüz bir yap?da olan hayvanlar?n sahiplendi?i alan yuvalar?n?n yak?n çevresidir.
Hayvanlar sahiplendi?i alan? davran??lar?yla belli etmektedir. Bu davran??lar hayvan?n türüne, cinsiyetine, fiziksel özelliklerine ve benzeri durumlara göre farkl?l?k göstermektedir. Ancak özellikleri ne olursa olsun alan sahiplenme duygusu her hayvanda bulunmaktad?r. Yani bir hayvan di?i ya da erkek olabilir.Her ikisi de bir bölgeyi sahiplenme amac?yla elinden geleni yapmaktad?r.