Havalimanına nasıl ulaşırım?

0
52

Uçak bileti, tamam. Uçu?, tamam. Yolculuk o da tamam. Peki, hava limanlar?na nas?l ula??m sa?lar?z?

Son y?llarda yolculu?un temas? de?i?meye ba?lad?. Yüzy?llar önce yolcular deniz ya da toprak görürken ?imdiki yolcular bulutlar? ve gökyüzünü görmektedir. De?i?meyen tek ?ey ise insano?lunun yolculu?a ihtiyac? oldu?udur. ?nsanlar her gün bir yerden di?er yere sürekli olarak yolculuk etmektedir. Hiç merak edip uçu? haritalar?na bakt?n?z m?? Dünya üzerindeki uçu?lar anl?k olarak görüntüleyen haritalar var ve bunlar? evde oturdu?unuz yerden izleyebilirsiniz. Sadece uçaklar?n gün içerisindeki yer de?i?tirmelerine bakt???n?zda dünyan?n art?k ne kadar dinamik bir ya?ama yeri oldu?unu görebilirsiniz. Böyle bir hareketlili?i daha ayr?nt?l? olarak inceledi?imizde ise ula?t???m?z nokta uçak biletleri, uçak yolculu?u, hava liman?na ula??mlar gibi detay bilgilerdir.

Örne?in ?stanbul ?zmir Uçak bileti ni art?k birçok yerden elde edebiliyoruz. ?nternet olabilir, ça?r? merkezi olabilir hatta telefondaki küçük bir uygulamadan olabilir. Ama baz? yolcular?m?z?n akl?nda bilet almadan önce belirli sorular olmaktad?r. Bilet almadan önce ?unu dü?ünen birçok yolcu bulunmaktad?r: Uçak bileti alacam ama hava liman?na nas?l ula?aca??m? ?ehir merkezinden kolay ula??m yapan yolcular?m?za biraz ilginç gelebilir.?stanbul uçak bileti gibi hava liman? bulunan tüm illeri ve hepsinin metropol il olmad???n? dü?ünün. Ayr?ca kasaba ve köylerden de yolculuk için hava liman?na gitmek isteyen birçok yolcu bulunmakta. Uçak sefer saatlerini de dü?ünecek olursak bu konu s?k?nt?l? boyutlara varabilmektedir.

Baz? ?ehirlerde hava limanlar? ?ehir merkezine yak?n oldu?u için ula??mlar çok daha kolay olmaktad?r. E?er uzak bir yerden gelecekseniz biraz erken gelip hava liman?nda bekleme imkan?n?z bulunmaktad?r. Birçok hava liman?nda cafe ve restaurant hizmeti bulunmaktad?r.

Hava liman?na ula??m sa?lan?rken genelde servisler tercih edilmektedir. Birçok hava liman?n?n kendi sitesinde ula??m?n nas?l oldu?u k?saca belirtilmektedir. HAVA? ya da firmalar?n özel servisleri yazmaktad?r. Flypgs gibi hava yollar?ndan uçak bileti al?rken havalimanlar?n?n sayfalar?na bakarak servislere ula?abilirsiniz. Ayr?ca belediyelerde otobüs seferleri düzenlemektedir. Ve birçok belediye web sitesinde bu seferlere dair bilgiler bulunmaktad?r.

Özel araç, araç kiralama, taksi gibi araçlarla da ula??m sa?layabilirsiniz. Hemen her hava liman?nda özel araçlar için otopark bulunmaktad?r. Yine hava liman?n sitesine u?rayarak otopark kapasitelerini ö?renebilirsiniz.