Hasta Bina Sendromu(HBS) Nedir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Cihazlar?n olu?turdu?u manyetik enerji dolu bu binada HBS sendromuna yakalanmak için tek problem havaland?rma yetersizli?i de?ildir. Yanl?? ?s? yal?t?m? ve yanl?? yerle?im düzeni de Hasta Bina Sendromuna (HBS) yol açar. HBS, literatüre’ye (Herhangi bir bilim dal?nda yaz?lm?? olan yaz?/eserler bütünü) eklenmi? birçok hastal???n ba??nda yer al?yor. (HASTA B?NA SENDROMU, SEKRETER SENDROMU, YAZ KRAMPI, GÜRÜLTÜ SA?IRLI?I…)
Hasta Bina Sendromu daha çok yüksek mevkide ve teknolojide dizayn edilmi? ofislerde görülen bir sendromdur. HBS belirtileri öncelikle yorgunluk hissi, ba? a?r?s? ve ba? dönmesiyle ba?l?yor. Ard?ndan de?i?ken ruh hali, uyku düzensizli?i konsantrasyon bozuklu?u, unutkanl?k, ciltte kuruluk, solunumda bozukluk gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Malum alandan uzakla??nca belirtiler büyük olas?l?kla kalkt??? için ço?u zaman HBS sendromunu fark edemeyiz. Hasta Bina Sendromunun psikolojik aç?dan sebeplerinden en önemlisi de i? stresinden do?uyor. Hasta Bina Sendromu fark edilmezse ileri de ciddi kronik rahats?zl?klara yol açacakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.