Hareketsizlik Ömrü Kısaltıyor

0
30

4390_zko_teardrop-300x1972005-2006 y?llar?nda 18 ya? ve üzeri Amerikan vatanda?lar?n?n kat?ld??? ara?t?rma 2009-2010 y?llar?nda tekrar yap?ld?. Bu ara?t?rmalara göre günlük televizyon ba??nda geçirilen sürenin 2 saate indirilmesinin ömrü 1 y?l 3 ay uzatabilece?i sonucuna var?ld?. Bilim insanlar?, ABD Kanser Birli?i taraf?ndan gerçekle?tirilen ve 123.216 ki?inin kat?l?m? sa?lanan ara?t?rmalardan birinde günde 6 saatten fazla hareketsiz kalan insanlar?n ölüm riskinin, günde 3 saatten daha az hareketsiz kalan insanlara göre %20 daha fazla oldu?u sonucu ortaya ç?kt?. Bu ara?t?rmada dipnot olarak erkeklerde ölüm riskinin %17, bayanlarda ise %37 oldu?u belirtildi. Bu ara?t?rma da 2010 y?l?nda yay?mland?.
Bir ba?ka ara?t?rma da bu y?llarda Lausanne ( Lozan ) Üniversitesi’ nden geldi. Peter Katzmarzyk ve ekibinin gerçekle?tirdi?i bu ara?t?rma bu konuya farkl? bir bak?? aç?s? getirdi ve farkl? bir durum üzerinde durdu. Bu ara?t?rmaya göre; fazla oturman?n bacak kaslar?n? hareketsizli?e sevketti?i ve buna ba?l? olarak kandaki ?eker ve ya? oran?n?n kötü yönde etkilendi?i sonucu ortaya ç?kt?. Dolay?s?yla uzun süreli hareketsizli?in, televizyon ve bilgisayar ba??nda fazla vakit geçirmenin ya?am süresini k?saltt??? ve ya?am kalitesini bir süre sonra etkiledi?i ç?kar?m? ortaya kondu. Tabi bu sonuçlara ula??l?rken sadece özgün ara?t?rma sonuçlar? de?il, ayn? zamanda bu konuya dair daha önceki ara?t?rmalar da baz al?nd?.
Zaten geçmi?te gerçekle?tirilen farkl? ara?t?rmalara göre de hareketsizli?in hakim oldu?u ya?am tarzlar?nda kalp-damar hastal?klar?, diyabet vb. hastal?klar?n daha fazla görüldü?ü ayr?ca ölüm riskinin artt??? belirtildi. Tabi bunlara ba?l? olarak ya?am kalitesi de do?rudan etkilendi?i sonucu çok kez vurguland?. Tüm bunlar?n fark?nda olan Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) de yeti?kinler için günde en az 2,5 saatlik fiziksel aktiviteyi öneriyor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.