Hamilelik ve Spor

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Hamilelik öncesi egzersiz yap?labilir ancak hamileli?in evresi, yapaca?? spor çe?idi, egzersiz durumu ve genel sa?l?k durumu bu konuda çok önemlidir. Tabi ilk olarak hamileli?e ki?inin, fiziksel ve ruhsal olarak kendisini haz?rlamas? laz?m. Daha sonra egzersizlere ba?lanabilir. Hamileli?in ilk üç ay? dü?ük riski oldu?u için spor konusunda daha dikkat edilmesi gerekmektedir.Hamilelikte yap?lacak egzersizlerde nelere dikkat edilmelidir?
En önemlisi anne ayd?n?n sa?l?k durumudur. Daha sonra, hamilelik evresi, ho?land??? spor dallar?, hamilelikten önceki fiziksel aktivite durumu göz önüne al?nmal?d?r. Uygulanacak egzersiz ki?iye göre belirlenmeli, yap?lacak aktivite say?ca fazla kas kitlesi içermeli, ritmik olmal?, ayr?ca vücut iç s?cakl???n? ve nabz? fazla artt?rmamal?d?r. Hamilelik döneminde eklem ba?lar? gev?er, denge duyusu da bozulur. Bu sebeple egzersiz yaparken çok dikkatli olunmal?d?r. Hamileli?in ikinci üç ay?nda s?rt üstü yatarak egzersiz yapmak, rahim ana damarlar?na bask? yaparak bebe?e kan geçi?ini engeller.
Hamilelik öncesi Yo?un bir ?ekil spor yapan bir kad?n?n, yapt??? egzersizin hamileli?e uygunlu?u gözetilmeli ve program?n süre ve dozu azalt?lmal?d?r. Daha önce spor yapmayan bir kad?n için yürüyü? iyi bir ba?lang?çt?r.

Hamilelikte hangi sporlar yap?lmal?, hangi sporlar yap?lmamal?d?r?Hamilelikte yürüyü? en ideal spordur. Bunun yan?nda kondisyon bisikletine binme, yüzme, yap?labilecek egzersizlerdendir. Ancak so?uk suya girmek, kelebek sitilinde yüzmek veya suya atlayarak girmek kaç?n?lmas? gereken hareketlerdir.