Halk Müziği, Sanat Müziği ve Popüler Müziğin Gelişimi

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Geleneksel Müzik (Halk Müzi?i): Ad?ndan da anla??laca?? gibi gelene?e dayal? bir müzik türüdür. Geleneksel müzik için halk müzi?i de denilmektedir. Halk müzi?i bütün ülkelerde kulaktan kula?a aktar?larak ku?aklara aktar?lan bir yap?ya sahiptir. Eserlerin temel amac? sanatsal kayg?lardan ziyade gelenekleri ve ya?ant?y? anlatmakt?r. Bunlar?n d???nda halk müzi?inde, süreklilik, eserin halk taraf?ndan kabul görmesi ve bu sayede yerle?mesi, yüzy?llar boyunca aktar?m?nda söz ve melodisinde de?i?ime u?ramas?, temel özelliklerindendir. Geleneksel müzi?in temeli k?rsal kesime dayanmaktad?r. ?ehirle?me sürecinde ço?u gelenekler yozla?ma ile kar??la?t???ndan dolay? bu ?ekilde bir olu?umda olmas? da do?al bir getiridir. Geleneksel müzi?in en önemli temsilcileri ve ta??y?c?lar? da halk ozanlar? olmu? ve her ça??n kendine ait ozanlar? bu gelene?i ku?aklara aktarma görevini üstlenmi?lerdir. Her milletin geleneksel müzi?i vard?r. Bizim ülkemizde bozlak, deyi?, zeybek nas?l geleneksel müzik içerisinde ise, di?er ülkelerinde, ballad, lied gibi türleri geleneksel müzik içerisinde yer almaktad?r.Sanatsal Müzik ( Klasik Müzik): Klasik müzik olarak ülkemizde de kullan?lan bu müzik türü, sanatsal kayg?lar?n ön planda oldu?u müzik biçimidir. Temel kurallar?n?n oturmu? ve yerle?mi? olmas? bak?m?ndan da klasik müzik ad? kullan?lmaktad?r. Ülkemizde 19. yüzy?lda sanat müzi?i önem kazanmaya ba?lasa da, Avrupa’ da 18. Yüzy?lda yo?un olarak kullan?lan müzik türüdür. Saraylarda yap?lmas? tercih edilen sanat müzi?i ilk ba?larda sadece soylular?n müzi?i olarak yap?lm??, ayd?nlanma ça?? ile birlikte halk?n içine inmi? ve geli?imini devam ettirebilmi?tir. Avrupa’ da, sanatsal müzik için Klasik müzik ad? kullan?l?r. Osmanl? ise Sanatsal müzik için Osmanl? saray müzi?i ismini kullanm??, Cumhuriyet ile birlikte ismini Klasik Türk musikisi olarak devam ettirmi?tir. Sanat müzi?i belirli kurallar çerçevesinde yap?lan, belirli bir disiplin içerisinde yap?lan bir müzik anlay???d?r. Halk müzi?inden farkl? olarak ?ehirli bir müzikal anlay??a sahiptir.
Popüler (Yayg?n Müzik)Müzik: Frans?zca bir kelime olan popüler sözcü?ünden ortaya ç?kan, sonraki y?llarda pop olarak k?salt?lm??, anlam itibari ile basit ve ortak zevklere hitap eden müzik türüdür. Kent kökenli bir müzik tarz? olan pop müzik, daha çok e?lence amaçl? olarak üretilmektedir. Popüler kelimesi ayn? zamanda dönemsel olarak de?i?iklikler gösterebilen bir yap?d?r. Dönemlere göre her müzik türü popüler olmu?tur. Halk Müzi?i, Sanat Müzi?i, Pop Müzik dönemsel olarak popüler olmu? müzik türleridir.
Pop müzik yayg?n bir müziktir çünkü ayn? zamanda ticari bir müziktir. Buna ek olarak dans e?li?inde kullan?m? yayg?n oldu?u için kitlelere hem duyumsal, hem görsel aç?dan hitap edebilmektedir. Basit ezgiler e?li?inde, basit sözlerin kullan?m? da dinlenilmesini daha kolay hale getirmektedir. Bu üç müzik tarz?n? genel olarak de?erlendirdi?imizde biri, di?erinden üstün de?ildir. Gerek sanatsal aç?dan, gerek sözel yap?s? bak?m?ndan her türde de çok güzel örnekler bulunmaktad?r. Bu bak?mdan, isimleri aç?s?ndan de?erlendirme yapmak basit olacakt?r. ?sminde sanat kelimesi oldu?u için di?er tarzlar?n sanatsal olmad???n? söylemek de hata olacakt?r.
Bu isimlendirmeler, müzik tarzlar?n?n ç?k?? an? itibari ile konmu? sözcüklerdir ki müzi?in iyili?ini ya da kötülü?ünü isimleri belirlememektedir.