H.A.A.R.P Projesi Nedir? Ne İçin Yapılmıştır?

0
21

4390_zko_teardrop-300x197Bu sistem 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden olu?makta ve bulundu?u yer askeri ve sivil tüm uçu?lara kapal?d?r.High Frequency Active Auroral Research Program yani Türkçe kar??l??? ile Yüksek Frekans Aktif Auroral Ara?t?rma Program? olan bu sistem yüksek enerjiler kullanarak aktif ve güçlü radyo dalgalar? olu?turmaktad?r. Bu radyo dalgalar? tahmin etti?imizden çok daha güçlü ve etki alan? dünyada bulunan en büyük istasyonlar? bile oyuncak telsiz durumuna dü?ürebilecek güçte bir sistemdir.
Resmi kaynaklara göre 6 y?ld?r çal??malar?n yap?ld??? bu yer Alaska’da Gakona bölgesinde ABD’ye ait askeri bir üssün bulundu?u konumdad?r. ABD askeri haber kaynaklar? ise bu sistemin genel olarak ileti?im alan?nda kullan?lmas? için geli?tirilmi? bir proje oldu?udur.
Elektro manyetik sistemler ile çal??an araçlar?n, deniz alt?lar?n, radar sistemlerinin, sismik sistemlerin, yani yer alt? inceleme gibi ayg?tlar?n gözlem kalitesi, petrol do?al gaz gibi zenginliklerin kolayca bulunmas?, baz? füze ve uçaklar?n sald?r?dan önce havada imha edilmesi gibi çok önemli, son derece etkili özellikleri gerçekle?tirebilece?i ABD yetkililerince söylenmektedir.
Baz? kaynaklara göre bu sistem istenildi?i zamanlarda, istenildi?i yerlerde depremler meydana getirme gibi rahats?z edici özelliklerde sahiptir. Ayr?ca iklimlerde de?i?iklik yapma, ana karalar? parçalama yeni ?ekiller verme, dev dalgalar? kontrol etme, enerji kaynaklar? ile oynama ve insan beynine hasarlar verme gibi insanl?k gelece?ini tehlikeye sokan bir çok güce sahip bir silah olmas? dü?ünülmektedir.