Günlük Hayatta Kullandığımız Parolalar Ne Kadar Güvenli ve Kimler Tarafından İnceleniyor?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197En önemlisi belirledi?iniz parolalar ne kadar güvenli ve kimler taraf?ndan tu?lan?yor??nternet ortam?nda kulland???n?z parolalar yani ?ifreleriniz çevrimiçi durumda oldukça güvensiz haldedir. Bu konuda izin verme yöntemi ve daha uzun parolalar sizleri biraz olsun güvenli konuma getirebilir. ABD’de bulunan bir ?irket parola güvenli?ini en üst düzeye ç?karmak amaçl? bir proje sunmu?. ?irketin geli?tirdi?i bu yaz?l?m sayesinde parolalar?n?z güvenli bir ?ekilde sizlerin kontrolüne geçiyor.Nas?l m??
Yaz?l?m parolan?za bir güvenlik katman? ekliyor.Parolan?z? girdi?iniz andan itibaren bu yaz?l?m sizlerin bilgilerini otomatik olarak sisteme kaydediyor. Co?rafi konumunuz, bulundu?unuz ortam ve parolan?z? neye göre belirledi?iniz ?eklinde… Onay tu?una bast???n?z an da tüm bilgileriniz web sunucusuna gönderiliyor. Yaz?l?m parolan?z?n ne kadar güvenli ve bilgilerinizin ne kadar uygun oldu?unu sisteme kaydediyor.
Peki bu bilgiler nedir?
Bu sizlere ba?l? örne?in günün belli saatlerinde internete giriyorsunuz,bu saatler sizin için sabit. Diyelim ki;saat 13.00 ve 15.00 aras? çal??ma saatiniz ve bu saatler d???nda internette bulunmuyorsunuz. Bilgilerinize bu ?artlar? ekliyorsunuz.Bu saatler d???nda parolan?z do?ru girilse bile sistem bunu engelliyor ya da tam bilgilerinizi ortaya koymuyor. Bir aksilik oldu ve bu saatlerden daha farkl? bir saatte internette bulunman?z gerekti bu durumda yine ?ifrenizi giriyorsunuz fakat tam bilgileri göremiyorsunuz ne yapman?z gerekiyor? Bu gibi bir sorunla kar??la?t???n?zda sistem zaten sizlere küçük bir uyar? veriyor ve daha önce girdi?iniz bilgileri onaylaman?z? ve konumunuzu belirtmenizi istiyor yani sizin d???n?zda birisinin bu parolay? girse bile asla bilgilerinize ula?amayaca?? ve bir uyar? alarak listeye kaydedilece?i güvencesi sizlere sunuluyor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.