Güneş Sisteminin Gezginleri: Kuyrukluyıldızlar

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Kuyruklu-y?ld?zlar gökyüzünde gece vakitleri görülebilen harikulade nesnelerdir. Bu nesneler kimi zaman bat?l inançlar, felaketler ve di?er kayda de?er tarihsel olaylarla ili?kilendirilmi?lerdir. 1986 y?l?ndaki Halley kuyruklu-y?ld?z?n?n gözlenmesine kadar, bir kuyruklu-y?ld?z?n çekirde?inin gerçek do?as?, astronomlar aras?ndaki tart??ma konusuydu.Dünya çap?nda yürütülen Giotto sondas?n?n, Halley’in çekirde?ine yak?n geçi?i ve yapm?? oldu?u pek çok gözlemler, kuyruklu-y?ld?zlar?n do?as? ile ilgili bilgileri önemli ölçüde geli?tirmi?tir.
Kuyruklu-y?ld?zlar?n kolay görünmesinden ötürü, onlarla ilgili gözlem kay?tlar?n?n izleri, yüzy?llar boyunca sürülebilmesine olanak sa?lar. Edmund Halley’in yapt???, çe?itli kuyruklu-y?ld?zlar?n tarihsel gözlemleri ile ilgili çal??mas?nda, Newton’un çekim teorisini kullanarak, Güne? etraf?ndaki bu çe?itli kuyruklu-y?ld?z yörüngelerinin özde? oldu?unu gösterdi. Bu nesnelerin hepsinin ayn? oldu?unu ve gelecekte belirli bir zamanda yeniden görülece?ini ileri sürdü. Halley’in bu kuyruklu-y?ld?z?, tahmin edilen tarihte yeniden görülmü?tür.
Kuyruklu-y?ld?zlar, yeryüzünden görüldü?ü üzere, Güne? yönünden uzak olan k?sm?nda geni?leyen bir veya daha fazla görünür kuyruklardan dolay?, kuyruklu-y?ld?z saç? olarak adland?r?lan çemberimsi parlak bir bölge ile etraf? çevrilmi? bir çe?it çekirde?e sahiptir. Bu kuyruklar?n foto?raflar? çekildi?inde, farkl? renklerde olduklar? görülebilir. Genellikle ipliksi bir yap?daki bu kuyruk mavimsidir ayr?ca ye?ilimsi olan bir dizi biçimsiz kuyruklar da vard?r. Kuyruklu-y?ld?z?n varsay?lan çekirde?i, kuyruklu-y?ld?z saç?n?n parlak merkezidir. Kuyruklu-y?ld?z saç? ve kuyruklar güne?e yakla?t?kça, kuyruklar?n bazen 100 milyon kilometre olacak ?ekilde önemli derecede geli?ir.
Kuyruklu-y?ld?z?n Yörüngesi
Kuyruklu-y?ld?z yörüngesinin ilk hesaplamalar? yukar?da bahsetti?imiz gibi Edmund Halley taraf?ndan yap?lm??t?r. O günden bugüne yüzlerce kuyruklu-y?ld?z?n yörüngeleri belirlenmi?tir. Neredeyse iki tipe ayr?l?rlar: ayr?k merkezli elips ?eklindeki periyodik yörüngeler ve parabolik yörüngeler.