Güneş Gözlüğü Kullanımı ve Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Güne? gözlüklerinin belli bir standard? ve kalite belgesi olmal?d?r. Ayr?ca her güne? gözlü?ü de ultraviyole ???nlar?n? tutmamaktad?r. Bu nedenle güne? gözlü?ünün ultraviyole filtreli, kaliteli, ????? k?ran kaplamal?, yüz yap?s?na uygun çerçeveli olmas?na dikkat edilmelidir. Ayr?ca polarize cam da ultraviyole ???nlar? k?rarak gözü koruyabilmektedir.Doktorlar, i?portac?lar?n satt??? gözlüklerin faydas?z oldu?unu hatta gözleri korumaktan çok zarar verdi?ini dile getiriyorlar. Hatta öyle ki gözlerde katarak olu?umuna bile neden olabiliyor.
Peki, art?k i?portac?lar?n bile kolayl?kla satabildi?i güne? gözlüklerini al?rken nelere dikkat etmeliyiz?
-Gözlük cam?n?n UV ???nlar?n? etkisiz hale getirme özelli?ine sahip olmas? gerekir. Plastik camlar UV ???nlar?n? kolay k?rabildi?i için önerilmektedir. Gözlü?ün görselli?inden çok i?levine bak?larak al?nmas? daha sa?l?kl? olacakt?r.
-Cam?n koyulu?u ki?inin ???k hassasiyetine göre seçilmelidir.