Güllaç ve Tarihçesi

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Güllaç yapraklar? ise, suyla kar??t?r?lan m?s?r ni?astas? ve unun tavada pi?irilmesinden sonra kurutularak elde ediliyor. ?deal güllaç yapra?? a??rl??? ise 30-35 gram olmal?. Güllaç yapra??n?n a??rl??? artarsa lapa oluyor, azal?rsa k?r?l?yor.15. yüzy?l?n ortalar?na kadar Osmanl?’da halk, m?s?r ni?astas?ndan yufkalar açar ve bu yufkalar? saklarm?? ve bu yufkalar havayla temas halinde oldu?u için zamanla kururmu?. Halk da kuruyan bu yufkalar? süt ve ?ekerle ?slat?p yermi?. Zamanla içine gül suyunun eklenmesiyle “güllü a?” ismini alm??. ?lerleyen zamanda tatl?n?n ad? “güllaç” a dönü?mü?.
Arif Bilgin’in Osmanl? Saray Mutfa?? kitab?na göre güllaç saraya ilk kez 1489′da girmi?. Kastamonulu Ali Usta’n?n, elinde kalan kuru yufkalar?, saray görevlilerinin Kastamonu gezisi s?ras?nda ?ekerli sütle ?slat?p ikram etmesiyle Osmanl? saray?na girmi? ve saray?n gözbebe?i olmu?. Ali Usta bir ferman ile saraya getirilmi? ve Tatl?c?ba?? yap?lm??. Osmanl? saray?n?n sofralar?ndan eksik edilmeyen güllaç tatl?s?n?n yapraklar? Osmanl? döneminde kömür ocaklar?nda sac tavalarda yap?l?rm??. Kam??tan yap?lan s?rt küfeleriyle de pa?a konaklar?na ta??nm??.Baz? kaynaklarda Kanuni Sultan Süleyman’?n çocuklar? için düzenledi?i sünnet törenlerinde ikram etti?i de yer al?r.
100 gram?nda yakla??k 150 kalori bulunmaktad?r. Kalorisi dü?ük olan bu tatl?, ayn? zamanda çok da sa?l?kl?. Uzmanlar tatl?n?n içerdi?i B, E vitaminleri ve protein nedeniyle ba????kl?k sistemini güçlendirdirdi?ini, sakinle?tirici ve stresi azalt?c? etkileri oldu?unu ve oruçtan dolay? dü?en kan ?ekerini dengeleyerek normal seviyeye getirdi?ini belirtiyor.
Ramazan ve güllaç,i?te ayr?lamaz ikili.