Güdümlü Silahlar ve Sistemleri

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Güdümlü sistemlerin i?leyi?i ve sistemlerine geçmeden önce ara?t?rmalar?n derinle?mesinin sebeplerini aç?klayal?m. Uçaklar?n h?zl? kay?plar vermesinden sonra güdümü sistemlere kar?? bir ?eyler geli?tirilmesi gerekiyordu. Basit ve kolay kullan?labilen güdümlü ?s? ?a??rt?c?lar? kullan?lmaya ba?lan?ld?. Is? ?a??rt?c?lar? uçaklar?n s?cak hava ç?k???n?n oldu?u lülelerin hemen alt?nda güdümlü füzenin yolu üzerine çok say?da ve h?zl? bir biçimde at?l?yor, füzelerin hedef yerine minik ate? toplar?n? vurmas? ve kendili?inden imha olmas? sa?lan?yordu. Is? yayan bu mink ate? toplar? maliyet bak?m?ndan çok ucuz ve etkili bir yöntem olmu?tur. Bu durumdan sonra füzelerinin hiç u?runa yok olmas?n? izleyen di?er sald?r? birimleri füzelerin daha da geli?mesi için çal??malar ba?latm?? ve ?s? derecesi gibi farkl? metaryalleri alg?layan güdümlü füzeleri kullanmaya ba?lam??lard?r. Bu ?ekilde devam eden kar??l?kl? teknoloji yar??? en sonunda lazer i?aretleme sistemleri ile son bulmu?tur.Güdümü füzelerin hedefi yakalama mant??? radyo sinyallerine dayanmaktad?r. Hedefi sinyal yollayarak takip edip, yakla?t???nda da ?s? al?c?lar? ile ?s?y? bulup hedefe kilitlenmektedirler. Bu i?lemler büyük füzelerde operatörlerle hedefe belli bir mesafe elle kumanda ile yakla??p ard?nda füzeyi kendi ba??na b?rakarak tamamlamaktad?r.
Lazer güdümlü sistemler çal???rken, ilk önce hedef belirlenir ve ayn? zamanda füze f?rlat?lmaya haz?rlan?r. Hedef genelde bir uçakta pilot ile, kara kuvvetleri sald?r?s?nda tank silah subay? ile i?aretlenir. Lazer hedefe saniyeler içinde belli bir noktada ?s? verir. Bu ?s?n?n derecesi ayn? anda füzedeki sisteme yüklenir ve füze yola ç?kar. Kaç?rma olas?l??? yap?lan tatbikatlar sonucu s?f?r olarak belirlenmi?tir.
Üretilen baz? füzelerin belli hedefleri vard?r. Örne?in baz?lar? havadan havaya füze vurmak için, baz?lar? tank, baz?lar? ise uçaklar? vurmak için üretilmi?tir. Üretilen bu füzeler de kendi aralar?nda uçak, tank vs. gibi hedeflerinde çe?idine göre kullan?lmaktad?r. Bir f-16 av? uça??n? vurmak için farkl?, ba?ka bir uçak modelini vurmak için farkl? ?s? güdümlü füzeler kullan?lmakta ve ?a??rt?c? ate? toplar?n?n i?e yaramaz hale gelmesi sa?lanmaktad?r. Baz? ülkeler elindeki silahlar?n ?s? s??alar?n? di?er ülkelerden gizli tutarak, havada kolayca avlanmas?n? engeller, hatta radarda görünmesini imkans?z hale getirebilirler. Geli?en teknoloji ile art?k sava?larda say? üstünlü?ünün de?ilde sistem üstünlü?ünün kazand???, bir ça?da ya?amaktay?z.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.