Göz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Katarakt ( Göze Perde ?nmesi ) : ?nsanlar?n gözlerinde do?al mercekler bulunur. Bu merce?in saydamla?mas?yla katarakt denilen göz hastal??? olu?ur. Bu mercek saydaml???n? yitirdi?inde sanki bir buzlu, kirli cam?n arkas?ndan bak?yormu?uz gibi olur. Yani bulan?k, bu?ulu görme gerçekle?ir. Sürekli meydana gelmeye ba?layan görüntüdeki ?ekil bozuklu?uyla da ba? a?r?s? ve göz yorgunlu?u olu?ur.Bu hastal???n ilaçla tedavisi mümkün de?ildir. Tek çözüm cerrahi müdahaledir. Cerrahi müdahaleyle, yani ameliyatla bozulmu? olan do?al mercek al?n?r ve yerine yapay mercek yerle?tirilir. Ameliyat ise hastalar?n art?k günlük ihtiyaçlar?n? kar??layamamas? halinde gerçekle?tirilir. Bu ameliyatlardaki ba?ar? oran? yüksektir.
Göz Tansiyonu / Glokom ( Karasu ) : Görme sinirlerinde meydana gelen tahribat sonucu olu?an hastal?kt?r. Göz içindeki bas?nç art??? bu hastal??? meydana getirir. Sadece bas?nç yüksekli?i sonucu olu?maz. Ayn? zamanda görme sinirlerindeki dola??m bozuklu?u, gözdeki yap? bozukluklar? da bu hastal??a sebep olabilir. Bu hastal?kta önce ilaç tedavisi uygulan?r. ?stenilen sonuç al?nmazsa s?ras?yla cerrahi müdahale ve lazer tedavisi uygulan?r.
Arpac?k ( ?t Dirse?i ) : T?ptaki ad? Hordoleum’ dur. Göz kapa??nda bulunan k?llar?n olu?turdu?u bir göz hastal??? türüdür. Herhangi bir k?lda meydana gelebilecek; k?l dibindeki ?i?lik a?r? yapar. Bu a?r? genellikle zonklama ?eklinde olur ve bu ?i?li?in içi doludur. Bu durumun fark?na var?ld???nda hemen doktora ba?vurulmal?d?r. Kendiniz hiçbir müdahalede bulunmamal?s?n?z. ?laç tedavisi uygulanabildi?i gibi baz? durumlarda cerrahi müdahale de ?art olabilir. Bunu uzman doktor belirler.
Retinitis Pigmentoza ( Tavuk Karas? ) : Bir retina hastal???d?r ve kal?t?msald?r. Günümüzde ilaçla yada ameliyatla tedavisi mümkün de?ildir. Ailede gerçekle?mi? akraba evlili?i bu hastal??a sebep olabilir. Bu hastal?k için çözümler aranmaktad?r. Özellikle gen tedavisi, kök hücre nakli vb. çal??malar günümüzde h?z kazanm??t?r ve bu hastal??a da çare olabilir.