Göz Altı Morluklarının Sebepleri ve Önüne Geçmenin Yolları

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Göz alt? morluklar?n?n sebeplerini daha derinlere inerek incelemek istersek farkl? farkl? sebeplerle kar??la??r?z.En ba?ta kal?tsal etkenler söz konusudur. Pakistan Afganistan gibi ortado?u ülkelerinde ten rengine ba?l? olarak bu bölgeler daha koyu renklidir. Alerjik bünyesi olanlar ve ast?m, egzama gibi hastal??? olanlarda gözalt?n?n ka??nmas? sonucu deri tahri? olur ve gözalt? morlu?u görülebilir. Ayr?ca yorgunluk, uykusuzluk, dengesiz beslenme, güne?te fazla kal?nmas? da göz alt? morlu?una sebebiyet verir.Son olarak hiç ho? olmayan bir durum da olsa, cisim veya ki?i kaynakla sebepler yüzünden göz ve çevresine darbe almak göz alt? morlu?una sebebiyet veren faktörler aras?ndad?r.
 1- Özellikle hassas bir cilde sahipsek güne?li günlerde cilt yap?m?za uygun kremler kullanmal?y?z.
2- Uzun saatler uykusuz kalmamaya dikkat etmememiz gerekti?i gibi uyku düzenini de oturtmal?y?z.
3- Sebze ve meyve içerikli beslenmeye özen göstermeliyiz (havuç göz ve çevresine çok faydal?d?r).
4- Zararl? ???k kaynalar?na ç?plak gözle bakmamal?, ultraviyole olarak tabir edilen morötesi ???nlardan gözlerimizi korumal?y?z.
5- Güne? gözlü?ü kullan?m? çok önemlidir. Yaz mevsiminde, özellikle ö?len saatlerinde güne? gözlü?ü takmal?y?z.
6- Teknolojik aletleri kullan?rken gözümüzle olan mesafesini iyi ayarlamal?y?z.
7- Ba? a?r?s?n?n da göz morarmas?na sebep olaca??n? unutmamal?y?z. En az?ndan bir a?r? kesici ilaçla her ikisinin de önüne geçmi? oluruz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.