Görüntü Kirliliği Nedir? Nasıl Ortaya Çıkar?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Fakat geli?mekte ve geri kalm?? ülkelerde bunlar gözetilmeden yap?ld??? için çarp?k kentle?menin yan?nda görüntü kirlili?ini de ortaya ç?karm?? oluyor. Ayr?ca ormanl?k arazilerin yak?larak, kesilerek ortadan kald?r?lmas?, ç?plak arazilerin ortaya ç?kmas? erozyon ve in?aat yap?larak kirletilmesine neden olmaktad?r.Endüstriyel tesislerin k?y? kesimlerinde, orman içlerine göl havzalar?na kurulmas? da insanlar?n göz zevkini bozmakta insanlar?n rahatlamas?n? engellemektedir. Arsa ve arazilerin kentlerin geli?me yönlerinden sapt?r?lmas? ulusal ve do?a koruma alanlar?n?n giderek bu yerle?melerin sanayi tesislerinin içinde kalmas? da görüntü kirlili?inin olu?mas?na neden olan faktörlerdendir.
Elektrik, su, telefon sistemleri için yap?lan ?ehir içi kaz?lar, yol onar?m çal??malar? amac?yla aç?lan daha sonra kapat?lamayan çukurlar, ortal??a b?rak?lan döküntüler ve molozlar da görüntü kirlili?ine neden olmaktad?r. K?y? kumsallar?n?n, çak?l, kum al?nan ?rmak vadilerinin, alüvyon birikim alanlar?n?n delik de?ik edilmesi de görünüm kirlili?ine neden olmaktad?r.
?mar yanl??l?klar?, binalar?n rastgele kurulmas?, ilan, reklam, pano, afi? pankartlar?n?n geli?i güzel bir ?ekilde etrafa as?lmas?, yerle?tirilmesi de görünümü bozmaktad?r. Baz? yerlerde insanlar?n ölümlerine bile sebep olabilmektedir. Fakat insanlar?m?z bu görüntülere ilgisiz kalmakta ve düzeltmek için hiçbir çaba harcamamaktad?r. Görüntü kirli?ine art?k dur diyelim.
Üstteki foto?raf Erzurum Olmas? Laz?m