Görümce Yerli Film Full HD izle Hdfilmkablosu.com

0
71

K?vanç Baruönü gibi bir ismin yönetmenli?ini yapt??? bu film de ise senaryo ?u ?ekildedir. Görümce izle yeliz ad?n da ki bir güzel olan kad?n erkek karde?i Ahmet ad?n da ki yak???kl? karde?ine fazlas?yla dü?kün, onu herkesten k?skanan bir kad?nd?r. O kad?n çok sevdi?i karde?ine hiç bir ?ekil de hiç bir kötü olay ya?atmamak ad?na kendi can?n? feda etmek için haz?r olan birisidir. Ondan ayr?lmak istemedi?i için karde?ini birlikte ya?amaya zorlam??t?r.

Ama karde?i ile ya?amak kadar hiç bir ?ey onu mutlu edememektedir. Full Film izle ama o Ahmet ad?n da ki karde? ise her ?art alt?n da ablas?na sayg? da kusur etmese de onun kendisini sevdi?ini dü?ünmez. Ancak bir gün Ahmet, Deniz ad?n da ki güzel bir kad?n ile tan???r. 2017 Komedi Filmleri ahmet ad?n da ki ki?i ise güzel kad?na a??k olur ve k?sa süre sonra evlilik teklif eder. Her ?ey ani bir h?z ile gerçekle?mi? oldu?u için boyutun farkl? olmas?na da neden olmu?tur. ??lerin ciddiye bindi?ini fark eden Yeliz ise, Ahmet ad?n da ki karde?inin ba??n?n da belaya girece?ini dü?ünür. Ama daha önce ki sevgililerine yapt??? gibi Deniz ad?n da ki ki?iye de hayat? dar etmeye karar verir.

Deniz müstakbel görümcesine kar?? son derece iyi niyetli davranmaktad?r, ancak Yeliz ad?n da ki ablan?n k?skançl???, karde?ini kapt?rmama konusun da ki inad? komik olaylara yol açacakt?r. Görümce full izle Bu komik olaylar ise hiç bir ?ekil de hiç bir zaman istemsiz olan konular?n olu?mas? ile birlik de konular çok farkl? bir yere çekilir. Farkl? yerler de ki konular? senaryo halin de izledi?iniz zaman her ?eyi kat ve kat fazlas? ile anlam?? olacaks?n?z. Filmin içeri?ini bu kadar anlatman?n da yeterli olaca??n? dü?ünüyorum. Çünkü film aç?k ve net bir ?ekil de anlat?lm??t?r. Anlatt???m?z zaman da filmin tad? kaçacak ve sizlere s?k?c? bir filmi iyi diye sundu?umuzu dü?üneceksiniz. Ama i?in asl?n? bu güzel filmi izledi?iniz zaman anlam?? olacaks?n?z. Tekfilmizlehd.com filmi izleyen herkese can? gönülden iyi seyirler diler.

Google dan Gelen Aramalar: