Google’dan Apple’a Karşı Dev Hamle

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Google geçti?imiz günlerde Sparrow’ u sat?n ald?. Sparrow, Apple’ ?n ürünleri için e-posta düzenleyicisiydi. Google bu hamlesiyle rekabette farkl? bir cephe daha açt?. ?os ve Mac OS X için vazgeçilmezlerden olan Sparrow, yeni uygulamalar?yla Apple kullan?c?lar?n?n be?enisini kazanm??t?. Asl?nda as?l ?a??rtan durum bu sat???n birden gerçekle?mesi. Yani daha önceden Google’ ?n Sparrow ile ilgilendi?i bilinmiyordu. Bir günde duyurulan bu sat?n alma i?lemi bu etkinin daha fazla olmas?na neden oldu. Bir yandan da Google’ ?n zaferi Apple’? çok zor durumda b?rakt??? söylentilerinin ç?kmas?na sebep oldu.Sparrow yapt??? aç?klamayla, Apple’ ? ma?dur etmeyece?ini ve bugüne kadar Apple ürünleri için ç?kar?lm?? uygulamalara destek olaca??n? duyurdu. Ancak eski uygulamalarla ne kadar ilgilenilece?i konusu muamma. Çünkü Sparrow yeni uygulamalar için çal??maya çoktan ba?lam??t? ve bunun meyvesini Google yiyecek. ?leriki günlerde Apple’ ?n Sparrow uygulamalar?n?n ak?beti netlik kazanacakt?r. Ayr?ca Sparrow’ un ” gmail ” hizmetine katk?lar? da önümüzdeki günlerde belli olacak.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.