Google Plus (+) Kullanıcı Sayısı

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Geçti?imiz günlerde yapt??? aç?klamayla Google, Plus’ a kay?tl? üye say?s?n?n 250 milyonu geçti?ini duyurdu. Ayr?ca bu say?dan memnun olduklar?n? da aç?klad?. Plus temsilcisi, her ne kadar Facebook ile kar??la?t?r?lsalar da Facebook’ tan çok daha ileri bir düzeyde i? ç?kard?klar?n? söylüyor. Zaten Google Maps vb. eklentileri Plus’ a entegre etmeleri de bu söylemi destekliyor. Sosyal a? kavram?n? da çok daha kapsaml? bir kavram haline getiriyor.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.