Google Durmak Bilmiyor: Wildfire’ı da Satın Aldı

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Wildfire hali haz?rda Virgin, Sportify, Gilt Group gibi markalar?n sosyal web sitelerinin a?lar?n? yönetiyor. Bu sosyal a??n Google ilk getirisi, bir analiz arac? olacak. Google eklenecek bu analiz arac? sayesinde içerikler daha kaliteli olacak ve di?er a?larla etkile?im daha iyi sa?lanacak. Di?er sosyal a?larla zaten var olan etkile?im bu sat?n alma i?lemiyle de?i?iklik göstermeyecek. Yani Wildfire, Google + üzerine yo?unla?t?r?lmayacak ve ?uanki çal??ma prensibinden ödün vermeyecek. Wildfire dolay?s?yla, Facebook, Linledln, Twitter, Youtube vb. a?larla etkile?imine devam edecek. Zaten Google’ ?n sat?n alma amac?nda belirtilen di?er sosyal a?larla etkile?imi de tek merkezden yönetme aç?klamas? da bu durumu aç?kl?yor.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.