Gökyüzünün Mavi, Güneşin Sarı Görünmesinin Sebebi Nedir?

0
39

4390_zko_teardrop-300x197E?er atmosfer olmasayd? bu k?r?lma ya?anmazd?. Dolay?s?yla Güne? de y?ld?zlar gibi beyaz görünürdü. Ancak gökyüzü ise sürekli gece oldu?u gibi karanl?k görünürdü. Güne? batarken rengi k?z?l, turuncu bir hal al?r. Ufuk çizgisinde böyle renklere dönü?mesinin sebebi ise Güne?’ in batmaya yak?n yaratt??? aç?d?r. Güne? batarken ona bakanlara daha uzak mesafede görünür. Yani ???nlar daha çok mesafe kat eder. Daha çok k?r?l?r ve da??l?r. Bu yüzden k?rm?z? renk d???ndaki ???nlar, atmosfer taraf?ndan daha çok emilir. Böylelikle hakim renk k?z?l ve turuncu olur.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.