Gökyüzüne Bakış

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Gökyüzünde Ne Görebiliriz?
Geceleri, gökyüzünde ç?plak gözle birçok ?ey görebilmemize ra?men, dürbünleri ve teleskoplar? kullanarak gökyüzünde çok daha fazla ?eyi görebiliriz. Ç?plak gözle bakt???m?zda ay çok küçük görünür ve çok az özelli?i seçilebilir. Dürbünler ve teleskoplarla hem daha büyük görünür hem de yüzeyindeki kraterler daha rahat gözlemlenebilir.K?sa Bilgi: ?lk teleskopu 1608 y?l?nda Hans Lippershey adl? bir Hollandal? geli?tirdi. Ama teleskopu geceleri gökyüzünü gözlemlemek amac?yla kullanan ilk ki?i Galileo isimli bir ?talyan’d?. Galileo ilk gözlemini 1609-10 y?l?nda yapt?. Jüpiter’in uydular?n?, Ay’daki kraterleri ve güne?teki lekeleri izledi. Galileo’nun teleskopu oldukça küçüktü. Sonraki ayg?tlar, anten teleskoplar olarak bilinen yakla??k 50 metre uzunlu?undaki teleskoplard?.
?nsanlar?n Y?ld?zlar? ?ncelemesi
?nsanlar y?ld?zlar?, milyonlarca y?ld?r gözlüyorlar fakat y?ld?zlarla ilgili ilk ciddi çal??malar, muhtemelen günümüzden yakla??k 5 bin y?l önce ba?lam??t?r. Ortado?u’daki ilk uygarl?klar, yapt?klar? gözlemlerin kay?tlar?n? b?rakm??lard?r. Babiller usta gözlemcilerdi, M?s?rl?lar da. M?s?rl?lar yapt?klar? piramitler belli tak?m y?ld?zlar ya da y?ld?z düzenlerine göre dizilmi?lerdir. MÖ 2.800 y?llar?nda ?ngiltere’de yap?lan Stonehenge büyük olas?l?kla bir gözlemeviydi. Ta?lar, Güne?’in ve Ay’?n de?i?ik mevsimlerindeki konumlar?n? gösterecek biçimde yerle?tirilmi?lerdi. Antik Çinli ve Mayal? astronomlar arkalar?nda gözlemleriyle ilgili do?ru ve tam kay?tlar b?rakm??lard?r.
Radyo Teleskoplar
Y?ld?zlar ?????n yan? s?ra, radyo dalgalar? da yayarlar. Astronomlar (gökbilimci), bu radyo dalgalar?n? toplayacak teleskoplar geli?tirdiler. Radyo teleskoplar, ???k teleskoplar? gibi de?ildirler. Ço?unlu?u, gökyüzünün her taraf?na do?ru çevrilip, e?ilebilen çok büyük metal çanaklard?r. Çanaklar radyo dalgalar?n? veya sinyallerini toplay?p, onlar? bir antene yönlendirirler. Sinyaller bir al?c?ya, daha sonra da sinyalleri görüntüye çevirecek bir bilgisayara gönderilir.
Astronomlar
Astronomlar y?ld?zlar? gözlemevlerinde gözlemlerler. Gözlemevlerindeki büyük kubbeler, kavisli aynalar kullanarak y?ld?zlardan gelen ????? yans?tan kocaman teleskoplara ev sahipli?i yapar. Baz? aynalar?n büyüklü?ü 10 metreye ula??r. Günümüz astronomlar?, bu teleskoplar? genellikle y?ld?zlara bakmak amac?yla kullanmazlar. Bu ayg?tlar? dev foto?raf makineleri olarak kullanarak resim çekerler. Günümüz gözlemevlerinin ço?u, atmosferin kal?n bölümlerinin üstünde, havan?n daha temiz ve berrak oldu?u da?lara kurulur.