Global Tehditler

0
63

4390_zko_teardrop-300x197Neyseki uzaya ç?kabiliyor, dünyay? uzaktan görerek ters giden ?eyler hakk?nda bilgi edinebiliyoruz. Dünyaya kendi verdi?imiz zarar? yine kendi teknolojimizle çözecek potansiyelimiz var. E?er daha güvenli bir dünyada ya?amak istiyorsak, dünyan?n bu gerçeklerini görebilmeli ve yönetebilmeliyiz. Gittikçe kirlenen, kaynaklar? azalan bu dünyay? do?ru yönetebilirsek yeni bir ça? ba?latabiliriz. Çevre kaynaklar?m?z?n varl???n? sürdürmeli ve geni?letmek için tedbirler almal?y?z.?yi giden ?eylerde var. Bebek ölümleri gittikçe azal?yor. ?nsan ömrü art?k daha uzun. Besin üretimi insan say?s?ndan daha fazla. Bununla beraber dünyada kesif bir yoksulluk sürmekte. Dünyadaki aç insan say?s? herzamankinden daha fazla ve gittikçe artmakta.
Çevredeki sorunlar ise tüm canl?lar? tehdit ediyor. Her sene 6 milyon hektar arazi çöl olmakta. Her sene 11 milyon orman yok olmakta. Avrupada meydana gelen asit ya?murlar?, tarihi dokulara zarar vermekte, orman ve gölleri yok etmekte. Sanayi gazlar? ozon tabakas?na zarar vermekte. Bu da insanlarda kanser riskini art?r?yor. Sanayi at?klar?, besin kaynaklar?m?z ve sular?m?z? kirletiyor. Ve bunlar? temizlememiz mümkün de?il.
bu dediklerinize kat?lmamak elde de?il.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.