Gizli Dürtü: Pyromania

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Dilimize Yunanca’dan gelen Pyromania’n?n türkçesi Piromani’dir ve sözcük anlam? ‘Ate? Delili?i’ dir. Nedeni tam olarak bilinmese de ?iddet e?ilimli ve ate?in hipnoz etkisine yakalanan ki?ilerde görülmektedir.Bu dürtüyü kontrol edemeyen insanlar, yang?n ve bunun yaratt??? olaylar ile büyülenme, bunlara merak duyma ve bunlar? çekici bulma gibi durumlar? ya?arlar. ABD’de yakla??k 10.000 yang?n vakas?n?n temel nedeni bu rahats?zl?ktan ortaya ç?kmaktad?r.
Genellikle çocukluk ça??nda ba?lay?p, ergenlik döneminde antisosyal bir ya?am?n etkisiyle iyice ilerleyen ve sonunda kundakç?l??a varan bir durumdur. Bu insanlar?n zeka seviyelerinin normale göre dü?ük oldu?u görü?üne var?lsa da bence tamamen yang?n ç?karmaya yönelik dürtülere direnmeyi ba?aramamad?r.
En ilginç yan? ise yang?n? ba?latmadan önce hissedilen bir gerilim duygusu ve yang?n ç?kard?ktan sonra ya?anan yo?un bir haz, doyum veya rahatlama duygusu içine dü?en bu insanlar, ate?e verdikleri objeler küle dönü?ürken bundan cinsel zevk ald?klar?, hatta kar??s?nda masturbasyon yapt?klar?n? iddia etmektedirler.
Her ne kadar korkutucu gelse de bu bahsetti?im durum ileri seviyedeki vakalar için geçerlidir. E?er böyle bir rahats?zl?ktan süpheleniliyorsa, derhal psikolojik yard?m al?nmal?d?r.