Gıdalardaki Zararlı Kalıntılar ve İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

0
16

4390_zko_teardrop-300x197Tüm sebze ve meyvelerin zaman?nda yani mevsiminde tüketilmesi gerekti?ini hepimiz biliyoruz. Buna ek olarak, sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce, çok iyi y?kanmas?, soyulabileceklerin soyulmas? uygulanabilecek önlemlerdir. Yaz mevsiminde yeti?en bir sebzenin k?? mevsiminde yeti?tirilirken hormon verilmesi ya da yaz meyvesinin k???n daha az güne? almas?ndan dolay? etkin maddelerinin daha az olmas? gibi bir çok sebebi bulunmaktad?r. Do?a insana mevsiminde her türlü sebze, meyve ve tah?l? sunar. Bu sunu?, do?an?n do?al dengesini gere?idir. K?saca do?an?n, do?al ya?aman?n, do?al bir sonucudur. Bir y?lda dört mevsim oldu?una göre insan metabolizmas?, her mevsimde ya?am ortam?n?n çevre ?artlar?na da ba?l? olarak farkl? çal???r. Yaz?n ihtiyac?m?z olan sebze ve meyve, k???n ihtiyac?m?z olan sebze ve meyveden farkl?d?r. ?nsan, do?an?n bir parças?d?r ve ya?ad??? bölgede do?ayla bir bütündür.Bunun d???nda birde bitki koruma amac?yla, zararl? canl?lar ile mücadelede kullan?lan her türlü ilaç, preparat ve bunlar?n üretiminde kullan?lan maddeler pestisiddir. Pestisidler ayn? zamanda zararl? canl? varl?klar? öldürücü etki gösteren kimyasallard?r. Bunlar?n yan?nda ?nsektisid yani böcek öldürücüler; Fongisidler yani mantar öldürücüler; Herbisidler yani zararl? otlar? öldürenler say?labilir. Pestisidler bu özellikleri ile bir çok g?dan?n zararlar?ndan korunmas? için yüksek miktarda kullan?l?rlar. Pestisid kullan?m? çevreyi kirletir. Suda, havada, toprakta yüksek miktarlarda bulunabilir.
Bugün günlük ya?am?m?zda 100.000 kadar sentetik kimyasal madde ile kar?? kar??ya oldu?umuz tahmin ediliyor. Bununla birlikte pestisidlerin endokrin bozukluklar? yapmas? yan? s?ra immun sistem yetersizli?ini körükledi?i bilinmektedir. Beyin geli?imi ana rahminden ba?layarak ergenli?e kadar devam etmektedir. Bu kadar uzun bir sürede kar??la??lan kimyasallar?n say?s? oldukça fazla.
Çocuklar?n beyin geli?imini etkiledi?i ve i?levlerinde önemli rahats?zl?klar yaratt??? bildirilmi?; Bellek yetersizli?i, görsel tan?mada azalma, IQ oran?nda gerileme. Hiperaktivite ve otizm oranlar?ndaki art?? bunlara ba?lan?yor.
Avrupa’da her on kad?ndan biri meme kanseri. Kimyasal maddeler hormonal bozukluklar yap?yor. Östrojen’i taklit eden kimyasallar?n meme kanseri olu?umunda önemi büyüktür. Sanayi ?ehirlerinde ya?ayan ve kimyasal kal?nt? ta??yan besinler ile beslenen annelerin pestisidlere daha fazla maruz kald??? saptanm??t?r. Sorun bu kimyasallar?n güvenli?i konusunda bilgilerin yetersiz olmas?. Maalesef bugün için bunlar? yasaklayacak herhangi bir düzenleme yok.