Genler Karakterimizi Etkiliyor Mu?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Genlerde veya kromozomlarda kazara bir de?i?me meydana gelebilir. Buda geni veya genleri önemli ölçüde de?i?tirir. Böylece etkilenmi? döl hücreleri bulunan bir canl?dan do?acak bir birey anne ve babadan farkl? olacakt?r. Buda bireye de??imi? ya da de??inim geçirmi? denir. Baz? hayvan ?rklar? base, buldok köpe?i, ç?plak boyunlu tavuk, yelken kuyruklu bal?klar, böyle de?i?imler sonucu olu?mu?lard?r. Normal karakterler (boy, göz rengi, saç rengi, zekâ) genetik fakat karma??k bir süreç sonucu olu?maktad?r. Derinin rengi birçok gen belirler, derinin aç?k ya da koyu renk olmas? özel hücrelerden yap?lan kara boya maddesinin yani melaninin etkisine ba?l?d?r. Hayvanlar?n postundaki ve tüylerindeki benek ve çizgileri meydana getiren de melanindir.Ruhsal karakterlerin (kavgac?l?k, heyecanl?l?k) gibi özellikler gene çekim kurallar?n aymaktad?r. Davran?? özellikleri de genlerimizden gelmektedir. Hatta bu özellikle ilgili baz? hayvanlar üzerinde deney yap?lm??t?r. Fare üzerinde yap?lan bir deneyde alkolizme yatk?nl???n genlerden geldi?ini belirlenmi?tir. ?nsan üzerinde bu tür deneme yapmak zordur. Fakat ikizlerde bu tur ara?t?rma yapmak kolayd?r ayn? genlere sahip olduklar?ndan ikisinde ayn? davran?? karakter özellikleri tas?ma olas?l??? yüksektir. K?z?l saçl?, çilli bir çocuk, deri, saç ve göz rengi soydan gelen, tan?nmas? kolay karakterlerdendir. Ama bu özellikler birkaç ku?ak hatta tamamen kayboldu?uca görülmektedir. Avrupa’da kahverengi gözlü esmerlerin say?s? aç?k renk gözlü sar???nlar oranla artmas? buna örnektir.
Karakterimizin yan? s?ra birçok hastal?kta genlerden gelmektedir. Renk körlü?ü, ?eker hastal???, felç, baz? kanser vakalar?, kalp rahats?zl?klar? gibi hastal?klar genetik olup ayn? soy mensuplar?nda risk ta??maktad?r. Ayr?ca kan gruplar? da ku?aktan ku?a?a geçmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.