Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Kullanılma Sebepleri Nelerdir?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197GDO Yönteminin Kullan?lma Sebepleri?
Bu yöntemin kullan?lmas?n?n ana sebebi asl?nda bu yöntemle üretilen bitkilerin ilaçlara ve zararl?lara kar?? daha dirençli olmas?. Böylece kimyasal ilaç kullan?m? azal?yor. Günümüzde m?s?r ve pamu?un zararl?lara, soya ve kanolan?n böcek ilaçlar?na, kaba??n da virüslere kar?? dirençli olmas?nda GDO teknolojisi kullan?lmaktad?r. Bu yöntem kullan?larak bitkilerin lezzet, besleyicilik ve dayan?kl?l?k gibi özellikleri geli?tirilebilmekle birlikte istenmeyen durumlara daha h?zl? müdahale edilmesini sa?l?yor. Bu yöntem a?? ve ilaç sektöründe de önem kazanmaktad?r. Bu yöntemle susuzlu?a dayan?kl? bitki üretimi gerçekle?tirilmeye çal???lmaktad?r.GDO yöntemi kullan?larak üretimin daha bol olmas? sa?lanabilmekte ve bu da dünyada artan g?da ihtiyac?n? kar??lama konusunda yeterli olabilmektedir. Ancak hem çevresel faktörler hemde insan sa?l??? dü?ünüldü?ünde zararlar? olabile?i de ele?tiriler aras?nda. GDO’ nun kansere yol açt??? henüz kan?tlanm?? olmasada insanlar aras?nda kansere neden oldu?u bilinmektedir.
GDO’ nun tohumlar? çevreye kar??t???nda do?al ürünlerin yap?s?n? bozabilece?i gibi böcek üremesini de olumsuz etkileyece?i dü?ünülmektedir. Ekosistemin çökme olas?l??? ve  biyolojik kirlili?in olu?mas? ele?tirilen di?er konular aras?ndad?r.  Tart??ma sadece çevresel ve sa?l?k konusunda da de?il üstelik. Bir de ekonomik boyutu var. Bugün GDO’ lu üretimi tekelinde bulunduran birkaç büyük ?irket var. Yani GDO’ lu üretimin ba?lamas? demek asl?nda küçük esnaf?n yok olmas? demek. Bu durum tohum fiyatlar?n?n artabilece?i dü?üncesini de getirmiyor de?il ak?llara. Çünkü geleneksel tar?mda bu y?l kullan?lan tohum bir sonraki y?l kullan?labilmekte ancak GDO’ lu tar?mda ise bu mümkün olmamakta ve her y?l üreticilerden tohum al?nma zorunlulu?u olu?maktad?r. Bu durumda tohum fiyatlar? artabilece?i gibi ülke ekonomisine de olumsuz katk? sa?layabilecektir.

Bu güne kadar resmi olarak herhangi olumlu-olumsuz bir aç?klama olmamas?na ra?men en iyisi katk? maddesi olan besin maddelerinden uzak durup hem sa?l???m?z? hem çevremizi hem de ekonomimizi korumak belki de.