Gen Terapisi Nedir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Bu tür kal?tsal özellikleri ta??yan yap?ya gen ad?n? veririz. Gen hücrede kromozomlarda bulunur ve canl?n?n özelliklerinin aktar?lmas?n? sa?layan birimdir. Kal?tsal hastal?klar?n di?er nesile aktar?lmas?n? önlemek için genlerde baz? de?i?iklikler yap?lmas? için deney çal??malar? ba?lat?lm??t?r. Bu çal??malara GEN TERAP?S? denilmektedir. Gen terapisinde amaç öncelikli olarak insan yap?s?ndaki genlerin tan?nmas?, hangisinin hangi hastal??? ?ifreledi?i gibi bilgilerin ve detaylar?n bilinmesi gerekti?idir. Gen çe?idi bir insanda yakla??l 150000′dir. Tüm bu genlerin bilinmesi içinde çal??malar yap?lm?? ve sonuçland?r?lm??t?r. Yap?lan gen tan?ma ve ara?t?rma çal??mas? olan projenin ismi ?NSAN GENOME’dir. Yap?lmakta olan ve yap?lm?? olan basit iki çal??ma vard?r. Bunlardan biri parkinson hastas? olan birine, di?eri ise hemofili hastas? olan bir ba?ka ki?iye.Sonuç olarak h?zl? ve sa?l?kl? bir yöntem oldu?una kanaat getirilmi?, önemli bir a?ama olarak kaydedilmi?tir.Gen terapisi bu ara?t?rmay? temel edinerek, insan yap?s?ndaki genleri inceleyip, istenmeyen genleri örne?in k?sa boyluluk, renk körlü?ü, göz bozuklu?u e?er varsa kal?tsal hastal?klar gibi genleri bulup kontrol alt?na alabilecek, istenilenleri ekleyip istenilmeyen genleri pasif hale getirebilecektir. ?u ana kadar bu ara?t?rmalar?n gen aktar?m?yla ilgili kesin bir neticesi yok, ama çal??malar?n gün geçtikçe iyi sonuç verdi?i ve karma??kl???n daha da azald??? bilinmektedir.
Gen terapisinde her ?eyin olumlu gitmesi ve tüm ara?t?rmalar?n sonuç vermesinden hariç zor olan k?sm? asl?nda ?u ana kadar olanlar de?ildir. Bahsi geçen yap?lar çok hassas ve çok küçük yap?lard?r. Gen de?i?tirme i?lemi öyle basit bir i?lem de?ildir. Hedef olarak seçilen hücreye istenilen genlerin titizlikle yerle?tirilmesi ve bu hücre içinde kal?c? olmas? sa?lanmak zorundad?r.
Gen terapisi iki çe?ittir bunlar Somatik gen terapisi ve Germline gen terapisidir. Somatik gen terapisi kal?t?msal özelliklerin genler ile ele al?nmas? için yap?lan yöntem, Germline ise hücrede direk çekirde?in de?i?tirilmesi esas?na dayanarak yap?lan bir yöntemdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.