Geleceğin Otomobilleri: Elektrikli Yeşil Araçlar

0
13

4390_zko_teardrop-300x197Tesla; Model S ile de sadece spor de?il, uzun yollar içinde alternatiflerinin oldu?unu bizlere göstermi? oldu. Ayr?ca sadece bir y?l sonra 2013 y?l?nda da Model X ad?n? verdikleri SUV modellerini piyasaya sürmeyi planl?yorlar. Gerçekten Tesla ba?ar? merdivenlerini zaman?n ötesinde teknolojileriyle adeta uçarcas?na ç?k?yor. Olaya böyle bakt???m?zda Tesla firmas? elektrikli araba sektörünün tek ba?ar?l? firmas? olarak alg?lanabilir. Ama asl?nda Tesla tek ba??na de?il. Her ne kadar menzilleri az olsa da (Chevrolet Volt, Ford Focus EV, Fisker Karma vb) di?er araba markalar? da kulland?klar? teknolojilerle zaman?n ötesinde say?labilir. Örnek olarak Toyota Prius Hybrid modeli 5 Kw/h enerjiyle 30 km gidebiliyor.
Biraz dü?ünecek olursak, elektrikli bir scooter’i hareket ettirebilecek bir  enerjiyi koskoca Toyota Prius’u 30 km götürebilecek kadar geli?tiklerini fark ederiz. Hibrit araç km ba??na sadece 200-250 wat enerji harc?yor. Bundan da anla??l?yor ki, Nissan onca y?ll?k ara?t?rma ve geli?tirmeden sonra hakikaten elektrikli araç teknolojisinde çok yol alabilmi?. Araçtaki geli?me o kadar bariz ki, bir km yolu normal bir ev bilgisayar?n?n bir saatte harcad??? enerji kadar az bir bir enerjiyle katediyor. Verebilece?imiz bir di?er ba?ar?l? hibrit araç Porsche 918 Spyder. 918 nihayetinde bir spor otomobili oldu?u için elektrikle sadece 25 km yol alabiliyor. Ama benzinli motorla beraber kullan?ld???nda güç 700 bg güç üretiyor ve çok ?a??rt?c? bir ?ekilde benzinli motorun yak?t tüketimi 100 km’de 3,3 litreye dü?üyor. Yine bu araçtan da anla??l?yor ki, sadece elektrik de?il, benzin tüketiminde de zaman?n ötesinde teknoloji kullan?l?yor.
Her ne kadar zaman?n ötesinde teknolojiler olsa da henüz elektrikli araçlar?n uygulanabilirlik aç?s?ndan baz? eksik yönler de yok de?il. En büyük eksikliklerden birisi de altyap? sorunu. Avrupa ve Amerika gibi yerlerde altyap? çok h?zl? geli?ebiliyor ve her gün kullan?ma bir ?arj istasyonu ekleniyor. Öte yandan teknik alt yap? ve nitelikli eleman da her geçen geli?iyor. Yap?lan ara?t?rmalar sonucu Avrupa ve Amerika gibi yerlerdeki insanlar?n ‘Ye?il Araçlar?’ tercih etmelerinin ilk sebebi çevre bilinci. Çevre bilinciyle i?lerine s?ms?k? sar?lan mühendisler ortaya çok güzel fikirler ç?kart?yorlar. Bunun en güzel örnekleri Tesla ve Fisker Automative ?irketleri verilebilir. Bu örnekleri vermemizin nedeni asl?nda çevre bilinci ve devletin te?viki. Daha 3-4 y?l öncesinde Tesla firmas? araçlar?n? üretecek fabrika için en az 250 milyon dolara ihtiyaç duyuyordu. Bu paray? nereden buldular peki? Abd te?vikiyle fabrika kuruldu ve gelece?in otomobilleri üretildi.
Öte yandan Fisker ?irketi. ?irket Henrik Fisker taraf?ndan kurulmu?. Henrik Fisker uzun zaman Bmw ve Aston Martin için çal??m?? ve Bmw Z8, Aston Martin DB9, Artega GT gibi süper otomobillerin tasar?mc?s?. Bir gün Henrik Fisker çal??t??? ?irkete bir fikir götürmü?. Fikri elektrikli bir spor otomobil üretmekmi?. Fikrini çal??t??? ?irkete sunan Henrik umdu?unu bulamam??. ?irket ona elektrikli bir spor otomobilin yap?lmas?n?n imkans?z oldu?unu söyleyip fikrini kabul etmemi?. ?irketinden umdu?unu bulamayan Henrik yine de pes etmemi? ve Abd’ye gitmi?. Abd’de arad??? sermayeyi devlet ona verir ve Henrik Fisker kendi soy ad?n? ta??yan Fisker adl? bir marka ç?kar?r.