Gebelikteki Üç Evre ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
34

4390_zko_teardrop-300x197?LK ÜÇ AY: Vücut yap?s?na uyma dönemidir. Anne organizmas? çocu?u benimsemek için de?i?meye ba?lar. Belirli rahats?zl?klar ba? gösterir. Bunun nedeni organizman?n yeni olu?uma uyma çabas?d?r. Sabahlar? bulant?lar, ba? dönmesi, kusma, ö?ürtü gibi etkenler yo?undur. Normal ölçülerde oldu?u takdirde anneye ve bebe?e zarar? dokunmaz. Dördüncü ayda bu rahats?zl?klar son bulur. Soluk almada güçlük çekme, kalp at??lar?n?n yava?lamas?, kandaki akyuvarlar?n?n ve dola??m?ndaki kan?n artmas? fizyolojik sonuçlar?ndand?r. Anne kendini halsiz, yorgun ve uykusuz hisseder. Bu üç ayl?k dönemde; anne ate?li hastal?k geçirmemelidir. Özellikle k?zam?k hastal???. Yedinci aydan önce bu hasatl??? geçirirse, dölütte (bebek) gözler, kalp biçimlenmeye ba?lad???ndan bebekte kusurlu olu?umlar meydana gelir. E?er onuncu haftada k?zam?k meydana gelirse; i?itme duyusu ve sinir sisteminde bozukluklara yol açar. Bu dönemlerden sonra ortaya ç?karsa tehlikesi azal?r, hatta be?inci aydan sonra dölüt tamamen olu?tu?u için tehlikesi tamamen azal?r. Bu dönemlerde cinsel birle?imden kaç?nmal?d?r.?K?NC? ÜÇ AY: Genelde rahat geçmektedir. Anne bu yeni duruma al??m??, gebeli?e uyma güçlüklerini yenmi?tir. Dölyata?? ve dölütün a??rl??? henüz anneyi rahats?z edecek düzeye gelmemi?tir. Anne, dölütün ilk k?p?rdamalar?n? ve bebe?in varl???n? somut olarak hissetmeye ba?lar. Bu ayda yürüyü? yapmas? gerekir fakat yorulma belirtileri gösterildi?i ana dinlenmelidir. Cinsel birle?im güç hamilelik d???nda sürdürülebilir. Ancak annenin adet döneminde cinsel ili?kiden kaç?nmal?d?r. Çünkü bu dönemlerde çocuk dü?ürme olas?l??? vard?r. Anne bu dönemde beslenmesine dikkat etmelidir. Sindirim bozukluklar? s?k ac?kmas?na ve çok yemesine neden olur. Gebelikte kilo 9-10 kadar al?nmal?d?r yan? her ayda ortalama 1 kilo al?nmas? gerekli. Fazla kilo almamak için ?ekerden uzak durmal?, bunun kar??l???nda vitamin, protein, madensel tuz kullan?lmal?d?r. Kar?n kaslar?n?n esnekli?ini korumak ve dölütün gereksimi olan oksijeni sa?lamak için jimnastik yap?lmal?d?r.
SON ÜÇ AY: Yak?n gelecekteki bebe?e sanki çok vakit varm?? gibi ya?an?r. Çünkü bebek git gide a??rla??r ve s?k?c? bir dönem olur. Annenin hareket yapmas? k?s?tlan?r. Bu aylarda annenin s?k s?k tansiyon ölçtürmesi, kan ve idrar testi yapt?rmas? gerekir. Annenin kans?z kalmas? söz konusu olabilir ve tedbir al?nmal?d?r. Gebelik esnas?nda yap?lan tahliller rh negatif ö?esini gösteriyorsa s?k s?k ba????kl?k sistemi denetimi yap?lmal?, bütün anne adaylar?nda görülse de doktor kontrolü alt?nda tutulmal?d?r. Bu böbrek yetmezli?inin sinyali de olabilir. Belli miktarda albüm; tansiyon yükselmesine, el, yüz ve bacak ?i?mesi, fazla kilo art??? var ise devaml? tedavi uygulanmal?. Baharattan, tuzdan uzak durmal?, az su, az et tüketilmelidir. Erken do?um gerçekle?ebilir.
Yedinci ayda do?um olursa bebek hemen kuvözü al?n?p ya?ayabilir. Yedinci ayda sadece ya?ayabilme geli?imini tamamlam??t?r. Bu aydan sonra h?zla geli?ir. Erken do?um olursa bu geli?im kuvözde devam eder.
Bu dönemin sonunda hafif ve seyrek kas?lmalar s?kla??r ve ?iddetlenir. Bebek yava? dölyoluna girer ve dölyolunun a?z?nda belirir. Göbek ba?? kesilir ve annesinin vücudundan oksijen alamaz ve kendi akci?erini çal??t?rmak için ç??l?k atar ve a?lamaya ba?lar ve böylece canl? oldu?unu ispatlar.