Gastrit Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Nedenleri?
Kronik Pylori ad? verilen enfeksiyon hastal???n en büyük etkenlerinden bir tanesidir. Özellikle geli?mekte olan ülkelerde görülen bu rahats?zl?k bu bakteri türü nedeniyle yay?lmaktad?r.Bu bakteri türünün çocukluk döneminde vücuda girdi?i ya da al?nd??? daha sonra ise y?llarca vücutta yer edindi?i ortaya konulmu?tur. Beslenme al??kanl??? ve düzensiz beslenme bu hastal?kta çok önemlidir. Düzensiz beslenme ve yerli yersiz tüketilen gereksiz ürünler hastal???n en büyük tetikleyicisidir, özellikle sigara ve alkol kullan?m? ba?? çekmektedir.Sigara içen insanlarda asit üretimi,normal insanlara göre çok fazlad?r bunun yan? s?ra sigara yan?nda tüketilen s?v? içecekler de asit olu?umunu h?zland?rmaktad?r ve Gastrit’e sebep olmaktad?r. Stres sahibi insanlarda da bu hastal?k s?k görülmektedir az önce de belirtti?im gibi asit üretimi fazlal??? Gastrit için büyük bir etkendir fazla stresli vücut asit üretimini düzensiz ve a??r? ?ekilde gerçekle?tirir.Mide ile temas edecek her ürün çok önemlidir,a??r? kullan?lan ilaçlar mideye zarar vererek hastal??a ortam olu?turabilir…Belirtileri Nelerdir?
Gastrit,akur ve sürekli olmak üzere iki ayr? ?ekilde s?n?fland?r?lmaktad?r.Kronik gastrit,kendini çok fazla belli etmez ve belirtileri k?sa sürelidir te?hisi konusunda s?k?nt? yaratabilir,mide iltihab?,kusma,?i?kinlik,i?tahs?zl?k belirtileri aras?nda yer al?r…Akut gastritte,midede yanmalar ve a??r? bir bas?nç ortaya ç?kar alkolün mide ile temas? sonras? mide tahri? olabilir ve delinmeler,yaralanmalar meydana gelir bu süreçte hasta mide bulant?s? ile birlikte sürekli kusmaya ba?lar fakat kusmu?un rengi kanla kar???k k?rm?z? bir renge sahiptir.

Hangi Besinler Gastrit ?çin Uygun Ortam Olu?turur?
Kafeinli içecekler bu konuda ilk s?rada yer almaktad?r. Kola ve kahve yan?nda içilen sigara en büyük tehlikelerden yaln?zca biridir. Asitli içecekler mide rahats?zl??? olan insanlar için tehlike arz etmektedir ve bir miktar su ile kar??t?r?larak içilmelidir.
?çeceklerin yan? s?ra yediklerimize de dikkat etmeliyiz,özellikle ya?l? yiyecekler ve ayn? ya?da k?zart?lm?? besinler mide için tehlikelidir,Patates k?zartmas? s?k tüketilmemeli ve bekletilmi? ya?da tekrar tekrar k?zart?lmamal?d?r…