Ganglion Kisti Nedir? Nasıl Oluşur? Tedavisi Nasıldır?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Eklem bölgelerinde meydana gelen bu ?i?li?in içinde eklem s?v?s? ve buna benzer ?ekilde ba?ka s?v?larda bulunmaktad?r. Hareketi bilekte fazla olan ki?ilerde s?k görülen, harekete devam edildikçe hacmi artan bir hastal?kt?r. Doktora gösterildi?inde genel tedavi olarak bölgenin hareketinin k?s?tlanmas? tavsiye edilmekte, gerekli durumlarda alç? uygulanmakta ve bile?in s?k? bir bandaj ile ba?lanmas?n?n ard?ndan kistin hacminin gözlemlenmesi duruma göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kist al?nan önlemler ile küçülüp kaybolabilir, ve ya ayn? ebatta kalabilmektedir.
Gaglion gerekli beklemenin ard?ndan küçülme göstermez ve hastay? görsel ve ya fiziksel bir ?ekilde rahats?z etmeye ba?larsa, aspirasyon denilen bir yöntemle sivilceden ya? al?n?r gibi, kistin s?v?s? bo?alt?l?r. Baz? durumlarda s?v?n?n yo?un olmas?ndan dolay? s?v? d??ar? çekilemez. Bu i?lemin ard?ndan kist ?i?ebilir, ve a?r?ya neden olabilir. Bo?alt?lma i?lemi ba?ar? ile yap?lan kistler k?sa süre sonra tekrar olu?abilirler. En son çare olarak ameliyat ile ganglion ç?kar?lmaktad?r. Operasyondan sonrada ganglionun tekrar etme durumu söz konusudur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.