Ganesha: Hint Süt Mucizesinin Sırrı

0
17

4390_zko_teardrop-300x197O gece dua eden adam fark etmi?tir ki sütü büstün gövdesine uzatt??? anda, süt bir anda kaybolmaktad?r. Süt adeta büst taraf?ndan içilmektedir. Olay k?sa zamanda a??zdan a?za yay?l?r ve bir anda Hindistan’daki tüm tap?naklardaki büstlerin susad??? yönünde dalga dalga bir söylence ortaya ç?kar.Ayn? günün ak?am? haber Hindistan s?n?rlar?n? da a?arak, ?ngiltere, Kanada, Dubai ve Nepal’deki Hint tap?naklar?na kadar ula?m??t?r.Olay bu tap?naklardaki büstlerde de ayn? sonucu vermi?tir. Böylece Dünya Hint konseyi (Bir Hint Örgütü) bir mucizenin olageldi?ini duyurmu?tur.Tan?k olunan bu mucize belli ba?l? bölgelerdeki tap?naklarda araç ve yaya trafi?ini belirgin bir ?ekilde etkilemi?, ertesi günün ak?am?na kadar sürecek ve gündelik ya?am? bloke edecek düzeyde bir yo?unluk yaratm??t?r. Bu civardaki dükkanlar süt sat??lar?nda korkunç rakamlara ula?m??lard?r.
Baz? küçük tap?naklar yo?un ziyaretçi ak?m?n? kald?rabilmekte zorlanm??, merakla bekleyen kalabal?klar ellerinde sütlerle caddelerde uzun kuyruklar olu?turmu?tur. Olay? ayd?nlatmak isteyen Hint Bilim ve Teknoloji Bakanl??? olay? incelemeye alm?? ve olay? “Capillary Action”, “K?lcal Etki” ad? verilen fizik kanunu ile aç?klamaya çal??m??lard?r. Bu etkinin aç?klamas? ?udur: Bir küp ?eker parças?, fincandaki çay?n ya da bir ba?ka s?v?n?n yüzeyine de?dirilirse, s?v?n?n ?ekerin içine emilerek yukar? do?ru yükseldi?ini görürüz. Kurutma kâ??d?nda mürekkebin, ucu suya bat?r?lm?? havluda suyun, lamba fitilinde gazya??n?n emilerek yukar? yükselmesi de buna benzer. Yerçekimi kuvvetine kar?? gerçekle?en bu harekete k?lcal etki ya da k?lcall?k denir.
Kimileri ise bu olay? toplu bir halüsinasyon veya histeri olarak tan?mlamakla yetinmi?lerdir. Olaya inanmayan merakl? gazeteciler bizzat olay? deneyimlemi?lerdir. Olay?n mucize oldu?unu savunan taraflar ise ?unu söylemektedir: K?lcal etki neden 1995, 2006 ve 2008′in o belirli günlerinde kendini göstermekte, di?er tarihlerde büstler süt içmemektedir? Süt mucizesi modern zamanlar?n en iyi gözlemlenmi? ve kay?t edilmi? paranormal fenomenlerinden biridir.
Konuyla ilgili çok çe?itli sorular ve ?üpheler halen vard?r. Baz?lar? bu mucizenin Tanr?n?n varl???n?n bir ispat? oldu?unu söylemekte, di?erleri ise bunun sözkonusu bilimsel teorinin bir ispat? oldu?unu iddia etmektedir. Öte yandan kafalardaki bir ba?ka soru ise “Niye büstler sadece sütü kabul etmektedir?”