Galaktik Küme Nedir?

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Bu kümedeki y?ld?zlar, birbirlerine kütle çekimiyle ba?l?d?rlar. 50-10000 civar? y?ld?z bir araya gelir. Bu y?ld?zlar?n genç olmas?n?n sebebi, y?ld?zlar?n zamanla da??lmas?d?r. Aç?k y?ld?z kümeleri ?unlard?r:
M6: Akrep tak?m y?ld?z?nda bulunur ve ç?plak gözle görülebilir.
M7: M6 kümesine çok yak?nd?r ancak parlakl??? daha azd?r.
M21: Yay tak?m y?ld?z?nda bulunur.
M23: Çok say?da y?ld?z içerir.Yine Yay tak?m y?ld?z?nda yer al?r. ?ekil itibariyle uçan bir yarasaya benzer.
M29: Ku?u tak?m y?ld?z?n?n güneydo?usunda yer al?r ve uzakl??? bu tak?m y?ld?z?na sadece 2 derecedir.
M39: Ku?u tak?m y?ld?z?nda bulunan en parlak y?ld?za 10 derece uzakl?ktad?r.
M44: Bo?a tak?m y?ld?z?nda yer al?r.
M103: Kraliçe tak?m y?ld?z?nda yer al?r.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.