Füzyon Nedir? Nasıl Oluşur?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Füzyon ile ilgili somut çal??malar?n ba?lad??? ilk tarih 1989 y?l?d?r. ?ki kimyager, elektrotlarla su içerisinde füzyonu gerçekle?tirdiklerini iddia etmi?ler ve bu olay hayal k?r?kl???yla sonuçlan?nca füzyonun de?eri dü?mü?tür. Füzyon tepkimeleri Güne?’te devaml? ve do?al olarak gerçekle?mektedir. Güne?’ten gelen ?s? ve ???k, hidrojen çekirdeklerinin birle?erek helyuma dönü?mesi sa?lamaktad?r. Bu dönü?üm s?ras?nda kütle kayb? kar??l??? enerjinin ortaya ç?kmas? sayesinde meydana gelmektedir. Kütle kayb?n?n kar??l??? enerjinin büyüklü?ü E = mc² formülüyle rahatl?kla hesaplanabilir. Bu formülü kullanarak güne?in saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon yon helyuma çevirdi?i bulunmu?tur. Geriye kalan 4 milyon ton gaz maddesi ise enerjiye dönü?ür. Bu olay?n milyonlarca y?ld?r devam etti?i ve güne?in her tepkimede 4 milyon ton gibi büyük bir miktar kayb? oldu?u dü?ünülünce, insanlar?n kafas?nda güne?in enerjisinin ne zaman bitece?i ile ilgili soru i?aretleri olu?maya ba?lam??t?r. Fakat yap?lan ara?t?rmalarda güne?in kütlesine oranla çok küçük miktarda bir enerji kayb?na u?rad??? tespit edilmi? ve güne?in daha milyarlarca y?l ayakta durabilece?i hesaplanm??t?r.Füzyondaki temel nokta iki atom çekirde?inin birle?erek çok büyük miktarda enerjiyi ortaya ç?karmas?d?r. Her atom çekirde?inin rastgele biçimde füzyon yapmamas?n?n sebebi ise bu çekirdek birle?mesinin gerçekle?ebilmesi için çok yüksek miktarda ?s?ya ihtiyaç duymalar?d?r. Bütün bu zorluklara ra?men füzyon, ?u an dünyadaki en büyük enerji kayna?? olarak görülmektedir.
FÜZYONUN OLU?AB?LMES? ?Ç?N GEREKL? ?ARTLAR
S?cakl?k: Füzyon tepkimesinin olu?tu?u s?rada gereken ?s?d?r.
Lawson Kriteri: Var olan plazman?n da??lmadan hapsedilebilmesi için gerekli zaman?n ve plazma yo?unlu?unun ili?kisi olarak bilinir.
Bir füzyon tepkimesinde gerekli enerjiyi elde edebilmek için reaksiyonun dü?ük s?cakl?kta olu?mas?, yüksek enerji aç??a ç?karmas?, büyük bir tesir kesitine sahip olmas?, tepkimeye giren maddelerin kolayl?kla bulunabilmesi, plazman?n yeniden ?s?t?lmas? için yüklü parçac?klar elde edilmesi, farkl? etkile?meleri önlemek için enerjisi yüksek olan nötronlar?n aç??a ç?kar?lmas? gereklidir.
Füzyon tepkimesinin gerçekle?tirilebilmesi için çok yüksek miktarda ?s? gerekti?inden dolay? bilim adamlar? “so?uk füzyon” ad?nda bir kavram ortaya atm??lard?r. Fakat günümüze kadar so?uk füzyonun gerçekle?tirilmesi için bir düzenek kurulacak kadar a?ama kaydedilmemi?tir. Bu yüzden mevcut bulunan tüm düzenekler fizyon ile çal??maktad?r.
eline sa?l?k güzel bir makale 
bu adamlar resmen kendi güne?lerini yapmay? ve onu ellerinde tutarak enerjisinden faydalanmay? hedefliyorlar
muazzam bir güç…