Fue Saç Ekim Yöntemi Nedir? Nasıl Uygulanır?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197FUE yöntemi olarak isimlendirilen yeni bir uygulama ile, saç ekim i?leminde ilk a?amadaki cerrahi operasyonun yerinde daha basit ama u?ra? isteyen yeni bir yöntemle kar??m?za gelmektedir. Bu ?ekilde maliyetin biraz daha dü?tü?ü, kanaman?n neredeyse yok denecek kadar azald??? ve en önemlisi ki?inin günlük i? hayat?na ayn? gün içinde gitmeye ba?lamas? gibi çok iyi art? özellikler getirmesidir.Yöntemi basitçe aç?klayacak olursak, bu yöntem için öncelikli olarak saç kalitesi kontrol edilir. Al?nan örneklerde hasarl? ç?kan saç kökleri say?s? yüksek ise bu yöntem uygulanmaz. Saç ekimi yap?lacak olan ki?ini saç köklerinin al?naca?? bölge 1-2mm olacak ?ekilde kesilir ve saçlar k?salt?l?r. Saç?n ekilece?i bölgeyi önceden i?aretleyen doktorlar, mikro motor denilen bir araç yard?m? ile saç?n ç?k?? yönüne do?ru bölgeyi 1mm çap?nda ve yakla??k 12-14mm derinli?inde silindirik bir ?ekilde saç kökünü ve yan?nda birazda doku parças? alarak ç?kar?r. Bu yöntem uygulan?rken lokal anestezi yöntemi kullan?l?r. Al?nan bu saç kökleri ekilecek olan bölgede aç?lm?? olan kafa derisindeki ayn? büyüklükteki bo?lu?a yerle?tirilir. Yerle?tirme esnas?nda çok dikkat edilmesi gereklidir, zira dokuya göre dar ve ya geni? olan bölgeye ekilen kökler uyum sa?layamaz ve tekrar dökülür.

FUE yönteminin di?er bir özelli?i ise köklerin sadece kafadan de?ilde vücudun di?er k?s?mlar?ndan da al?nabilir olmas?d?r. Örne?in gö?üs k?llar?, kol k?llar? vb. gibi farkl? bölgelerden de kökler al?nabilir.
Saç ekim yöntemlerinde ekimden önce ve ekimden sonra çe?itli antibiyotikler kullan?l?r. Bu antibiyotiklerin kullan?lmas?n? amac? ise aç?lan bir çok deli?in enfeksiyon kapmadan sa?l?kl? bir ?ekilde örtünmesidir.