Fosil Yakıtların Geleceği ve Çevresel Etkileri

0
69

4390_zko_teardrop-300x197Enerjiye olan bu ihtiyaç gitgide artarken enerjinin arz-talep ili?kisi,
– fosil yak?tlar?n fiyatlardaki belirsizlik
– rezervlerin h?zla tükenmesi,
– fosil yak?tlar?n tüketilmesi durumunda olu?acak olan çevre kirlili?i ve sal?nan CO2 ve di?er gazlar dolay?s?yla olu?an sera etkisi
gibi nedenlerden dolay? gelecekte enerji üretiminde alternatif yöntemler aranmas?na sebep olmaktad?r. Ayr?ca kulland???m?z enerjinin %70’lik k?sm?n? d??ar?dan ithal ediyoruz ve bu da ülke ekonomisine a??r bir yük olmakla beraber, cari aç???m?z?n neredeyse tamam? enerji kaynakl?d?r.Fosil Yak?tlar?n Bugünü Ve Gelece?i ?le ?lgili Baz? Veriler
Enerji, kullan?m oran? ülkelerin geli?mi?lik ve toplumlar?n ça?da?l?k oran?n? belirler. Dünya enerji tüketimi; yukar?da ilk bahsetti?imiz sebeplere ba?l? olarak h?zla artmaktad?r. 2005 y?l?nda 462 katrilyon BTU (BTU = 252 cal = 1055,07 joule) olan dünya enerji tüketiminin 2030’da %50’lik inan?lmaz bir art??la 695 katrilyon Btu’ya ula?aca?? tahmin edilmektedir.
Dünya enerji ihtiyac?n? kar??lamada. Petrol yakla??k olarak  % 38’lik pay ile birinci s?rada yer almaktad?r. Petrolü % 26’l?k pay ile kömür, % 23’lük pay ile do?al gaz takip etmektedir. Gelece?e yönelik yap?lan tahminlerde enerji ihtiyac?n?n kar??lanmas?nda fosil yak?tlar?n en çok kullan?lacak kaynaklar aras?nda olaca?? öngörülmektedir.
Petrol kullan?m?nda arz- talep dengesinde çe?itli sebepler nedeniyle ya?anan ini? ç?k??lar fiyat istikrars?zl?klar?na yol açmakla beraber 2030 y?l?na yönelik olarak yap?lan tahminler fiyatlar?n 100 $/varil düzeyini a?aca?? do?rultusundad?r.  Artan enerji ihtiyac? ekonomik sorunlara ek olarak fosil yak?t kullan?m?ndan kaynaklanan çevresel sorunlar? da artt?rmaktad?r.
Fosil yak?tlar?n tüketilmesi sonucu atmosfere sal?nan gazlar çevre kirlili?inin yan? s?ra olu?turduklar? sera etkisi sonucu küresel ?s?nma ve iklim de?i?ikliklerine sebebiyet vermektedirler. 2010 y?l?nda yakla??k olarak 31 milyar ton olarak gerçekle?en dünya enerji kaynakl? CO2  gaz? emisyonunun 2030 y?l?nda 43 milyar ton seviyelerine ula?aca?? tahmin ediliyor. CO2  ve di?er sera gazlar?n?n emisyonundaki art??tan kaynaklanan küresel ?s?nma ve iklim de?i?ikli?i, su kaynaklar?, tar?m ve do?a aç?s?ndan tehdit olu?turmaktad?r.