Floresan Lambalar Nasıl Üretilir?

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Y?k?nan tüpler ?s? yard?m? ile istenilen ?ekillere sokulur. Yakla??k olarak 30 saniye ?s?t?lan cam tüpler k?vr?l?rlar. K?vr?lma i?leminden sonra ?eklini alan tüpler astar bölmesi olarak adland?r?lan bölmede iç k?sm? ince fosfor tabaka ile kaplan?rlar. Bu i?lemin amac? civan?n iyonla?mas? ard?ndan ultraviole ???n? transfer edip ve fosfor ????? üretmesini sa?lamakt?r.Katot ve elektrik bile?enler yerle?tirilir. Yüksek ?s? ile cam tüp ile birle?tirilirler. Bu i?lem s?ras?nda tüpün yeteri kadar ?s?t?lmas? yani ?s?n?n yüksek olmas? çok önemlidir.Üretim safhas?ndaki önemli i?lemlerden biride cam tüpün bo?alt?l?p hava ve gaz ile doldurulmas?d?r. Tüpün içindeki karbon al?n?p ???k üretiminde önemli yeri olan civa eklenir. Normal bir floresan lamba için sadece 1 damla civa yeterlidir. Özel bir makine yard?m? ile civa tüpe çok iyi bir ?ekilde enjekte edilir ve e?it olarak da??l?r. Sonlara do?ru i?lem olarak elektrik bile?enlerinin uzuvlar? olan tellerin d?? kapa?? eklenir ve bu i?lem s?ras?nda da hava almamas? çok önemlidir. E?er hava al?rsa iç yap?ya kar??an maddelerin akmas? veya sistemin veriminin dü?mesi meydana gelebilir.
Son olarak kalite kontrol i?lemi yap?l?r. Her lamba tek tek kontrol edilerek verilen ???k miktarlar? ölçülür, hatal? olanlar paketleme a?amas?na gelmeden ayr?larak sürecin devam etmesi sa?lan?r. Geli?en onca teknolojiye ra?men floresan lamban?n ne yeri ne üretim ?ekli ne de kimyasal yap?s?nda bir de?i?iklik meydana getirememi?tir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.