Floresan Lamba Neden Daha Çok Elektrik Tasarrufu Sağlar?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Normal ampullere göre enerji tasarufuna % 75 oran?nda katk? yapar. Geçmi? zamanlara göre fiyatlar?n?n daha a?a?? çekilmesiyle yayg?nla?t?. Hala normal ampullere göre daha pahal? olsalar da kullan?m ömürleri neredeyse 10 kat daha fazlad?r. Normal ampullerde ???k bir noktadan gelirken floresanda tüm tüp içine yay?larak gelir.Bu lambalar?n çal??ma prensibi ise ?öyledir: Elektrik dü?mesine bast???n?zda elektrik, floresan içindeki tüpün bir ucunda bulunan elektrottan di?er uçtakine do?ru enerji olu?turur. Tüp içinde ise c?va bulunur. Bu enerji c?vay? buharla?t?r?r ve ultraviole ???nlar? aç??a ç?kar. Bu ???nlar gözle görülmez. Bu yüzden tüp içine fosfor tozlar? yerle?tirilir. Bu ???nlar?n tozlara çarpmas?yla da ???k görülebilir. Aç?p kapama esnas?nda çok fazla elektrik sarfiyat?na neden olurlar. Nitekim 1 kez aç?p kapamada kaybedilen enerjiyle bu lambalar 1 saat çal??abilir.
Bu yüzden çal??mas? bak?m?ndan tasarruf sa?larken, çok s?k aç?l?p kapand???nda elektrik kullan?m?n? üst seviyeye ç?kar?r. Kullan?m süresine de bu aç?p kapamalar direk etki eder. Sürekli çal??an floresan lambalar 60 bin saate yak?n çal??abilirken, aç-kapa yap?lan lamba ömrü 20 bin saate kadar dü?er. Normal lambalarda aç-kapa yapman?n kullan?m ömrüne etkisi yoktur.
Floresan lambalar? mavimsi ????a sahiptir ve bu yüzden gözü daha az yorar. Çiçekler için de faydal?d?r. Çünkü mavi ???klar? daha iyi emerler. Normal ampulde mavi ???k çok az düzeydedir. Bu yüzden floresan, evde bulunan çiçekler için daha faydal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.