FIFA 13 & PES 13 Rekabeti ve Getirdikleri Yenilikler

0
29

4390_zko_teardrop-300x197FIFA 11 ile getirdi?i gerçekçi top motoru ve çok daha detayl? oyun yap?s?yla büyük ses getirdi. Sayg?n oyun dergileri, siteleri, yorumcular? taraf?ndan ald??? puanlarla 9 y?l sonra tekrar PES’ i geçti. Bir nevi 9 y?l önce kapt?rd??? liderli?i bu sefer FIFA söküp al?yordu. PES ise y?llard?r FIFA’ n?n içinde bulundu?u gaflete kap?lmad? ve 2012 serisiyle ciddi yenilikleri oyuncular?yla bulu?turdu. Tehlikenin fark?na çabuk varan PES yapt??? bu yeniliklerle ise istedi?ini alamad?. Çünkü FIFA da art?k yerinde saym?yordu. FIFA 12 ile fark? biraz daha açt? ve rekabeti 2013 y?l?na ta??d?. FIFA ve PES’ in 2013 serilerinden sat?r ba?lar? ve yenilikler ?öyle:
PES 13 Tekrar Liderli?i Zorluyor: 10 y?ll?k rekabetin ard?ndan PES son 2 y?ld?r kaybetti?i göreceli üstünlü?ünü geri almak için elinden geleni yapmaya çal???yor. Tecrübeli yap?mc? kadrosuyla bu seneye ciddiyetle haz?rlanan PES 13 birçok yenili?e imza att?. ?lk yenilikle PES, oyun mant???na müdahale ediyor ve gerçekçilik ad?na elinden geleni yap?yor. ” Full Control ” ismiyle duyurulan yenilik ile oyuncular art?k top kontrolünde ve kaleye at?lan ?utlar ile pas trafi?inde daha gerçekçi havay? yakalayabilecekler. En az?ndan rakip futbolcuya çarpan topun sekmesi saçma sapan bir hal almayacak.
PES, 13. serisiyle FIFA’ n?n 2011 serisiyle getirdi?i yenilikteki mant??? kullanacak. Bu yenilik, oyuncular? 9 yöne hareket etme s?n?rlamas?ndan kurtar?yordu. Yani 360 derecelik manevra kabiliyetiyle gerçekçi oyun yap?s? kendini sürdürecek. Oyuncu yetenekleriyle de birle?ecek olan bu yenilik ile top kontrolü, pas trafi?i, ?ut çekme daha sa?l?kl? bir yap?ya kavu?uyor.