Fenilketonüri Hastalığı Nedir? Tedavisi Mümkün Müdür?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Türkiyede Fenilketonüri:
Avrupada do?an çocuklarda yap?lan ara?t?rmalarda bu hastal?k 10.000-30.000 çocuk aras?ndan seçilirken ülkemizde 3.000-4.000 do?an çocukta oranlanabilmektedir. Peki bunun nedeni nedir?; Beslenme düzensizli?i birinci sorundur. Bunun yan? s?ra te?his konusunda ailelerin bilinçsiz olmas? ve önemsememesi diyebiliriz. E?er hastal???n fark?na erken var?l?r ve te?his erken konulursa tedavi mümkün besinler sayesinde ve bu ?ekilde gerçekle?tirilen tedavi süreci sonunda hastal?k etkisiz hala getirilebiliyor. Beynin en h?zl? geli?ti?i 8-10 y?l boyunca tedavi devam etmeli. Zeka gerili?i olarak bilinen bu hastal?k do?ru beslenme sürecine ba?l?, gerekli vitaminler ve buna ba?l? ilaç tedavisi hastal?k için önemli.Bilinçli aileler sayesinde ülkemizde tedavisi gerçekle?tirilen bir çok çocuk var. ?unu unutmayal?m,tedaviden sonra tedbiri elden b?rakmaman?z gerekir çünkü bu hastal?k bir anda kendini gösteren bir hastal?k de?il herkesin ba??na gelebilecek nitelikte yetersiz beslenme ve protein eksikli?i sonucu sizleri esir alabilir.
Bu hastal??a yakalanan çocuklar;
– Davran?? bozukluklar?
– Anlams?z tav?rlar sergileme
– Anlams?z cümleler kurma
– Oyuncaklarla kurulan farkl? ileti?imler kurma
– Dü?ünce farkl?l???.
gibi belirtilerle kar??n?za ç?kabilir. Yaz?da belirtti?im gibi erken te?his gerçekle?tirilirse hastal???n tedavisi mümkün bunun için daha bilinçli ve bu konuda hassas ailelere ihtiyaç duyulmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.