Fen Bilimleri Nedir?

0
52

4390_zko_teardrop-300x197Fen, insan do?as?na yard?mc? olabilecek tüm bilimsel i?levleri belirli amaçlar do?rultusunda ortaya koyan bilimsel kurgulard?r.Bunun yan? s?ra Fen Bilimleri bu amaca hizmet eden do?a bilimleri bütünüdür. Do?adaki her olay Fen’in bir bölümünü olu?turdu?u için do?a olaylar? fen ya?am?n?n önemli bir parças?d?r.Fen Bilimleri canl? ve cans?z do?a ile ilgilenmekte olup ilkeler, kuramlar,olgu ve basamaklardan ibarettir.
Kavram Nedir?
Benzer ili?kileri bünyesinde bar?nd?ran, dü?ünce veya gözlemler sonucunda varm?? oldu?umuz bilgi bütününe kavram ad? verilmektedir.Kavram aras?ndaki ili?kilendirmeler ve genellemeler bütünü bizleri ba?ka bir kavrama sürüklemektedir. Kavramlar; somut ve soyut olarak nitelendirilebilir, elle tutulup gözle görülen olaylar somut, duyu organlar?m?za hitap etmeyen kavramlar ise soyut kavramlar olarak adland?r?l?r…Kavramlar aras? genellendirilen ili?kiler bir di?er basamak olan ilkeler bütününü kar??m?za ç?karmaktad?r
?lkeler: Kavramlardan yola ç?karak tümevar?m mant???yla bir bütüne ula?ma çabas? fen basama??nda bizleri ilkeler e ula?t?r?r do?ru genellemeler yaparak sonuca gidilebilir ve ilkeler gerçekçi boyuta ula?t?r?l?r.
Olgular: Do?al olaylar?n ve do?adaki canl? ve cans?z tüm varl?klar?n hareketlerine olgu denir. Do?ada var olan tüm olgular sürekli bir de?i?im hareketine sahiptirler.Aralar?ndaki ileti?im ve ba?lant? asla kopuk de?ildir.Do?a olaylar? ilk ba?ta karma??k olarak nitelendirilebilir ancak do?ru gözlem ve ilerleme sayesinde bu karma??k süreç basite indirgenebilir.

Google dan Gelen Aramalar: