Felsefeyi Anlamak

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Sorular bazen bizi zor yollardan geçirerek , paha biçilmez bilgilere ula?mam?za yol açarken bazen de yeni sorular do?urur ve bizi bir ç?kmaza sürükler.Her ne kadar bir ç?kmaz olarak ifade etmeyi tercih etsek de , felsefe bilimi ile do?rudan ifade edilen bu durum aç?lmam?? kap?lar?n anahtar?d?r.Her soruda bir umut yatar.Bilinmezli?in umudu…Bulunmas? muhtemel cevaplar?n heyecan? bizi dü?ünmeye biraz daha sevk eder.’Dü?ünüyorum öyleyse var?m.’ der Descartes.Ya?am?n ve insano?lunun varl???n? tan?mlayan en güzel söz budur ?üphesiz.Sorulardan ve cevaplardan , cevaps?z sorulardan bahsettik.Felsefenin do?u?una k?saca de?inecek olursak tarih sayfalar?n? ?.Ö 6. yüzy?la kadar kar??t?rmak gerekir.Felsefenin do?u?u tarih kitaplar?nda , Thales’in ‘ Evren nedir ?’ sorususunu sormas?yla ba?lam??t?r.Ancak felsefeyi dü?ünce bilimi olarak tan?mlayacak olursak Thales’in akl?n? kurcalayan sorular? ilk sesli dile getiren ki?i oldu?unu söylemek daha do?ru olacakt?r.Çünkü insan sorgulayan bir mekanizmad?r ve ilk insandan beri bu özeli?ini devam ettirmi?tir.Ancak Thales ile birlikte sorular?n daha anla??l?r oldu?unu ve ilk kez dinden uzakla??larak sorulara cevap aranmaya ba?land???n? söylemek mümkündür.Thales’ten önce birçok kez evren tan?mlanmaya çal???lm?? ancak evrenin varl??? hep dinsel temelllere dayand?r?lm??t?r.Buna kar??n din-felsefe ili?kisine dikkat çekmek gerekir.Felsefe bilminde ak?l yolu?yla sorulara cevap aran?rken dinden uzakla??lmas? sadece ezberlenmi? ve aç?klamas? olmayan yarg?lara ili?kindir.Oysa din de bilindi?i üzere varl???m?z? ak?l yoluyla alg?lamaya yöneliktir.?nsanlar?n yarat?c?lar?n? , evreni ve ya?am? bir gücün varl???na dayand?rarak kavramaya çal??mas? amaçlanm??t?r.Din-felsefe ili?kisi ba?l? ba??na tart??maya aç?lacak bir konudur.O yüzden sadece temel esasalar? dikkatte al?nd???nda aralar?nda bir ili?ki oldu?unu söylemekle yetinelim.
Felsefe bilimine bir nevi ya?am?n bilimi demek mümkündür.Felsefe içerisinde bar?nd?rd??? paradokslarla,bazen akl?m?z?n s?n?rlar?n? zorlayan sorularla ya?ad???m?z? bir kez daha hissettiriyor.Felsefe denildi?i zaman sadece hararetli ve bilimsel içerikli konu?malar akla gelmemelidir.Dikkat edecek olursak felsefe biz insanlar?n ta kendisidir.Kendinizi sorgulaman?z,ki?ili?inizi olu?turman?z asl?nda kendi yaratt???n?z felsefenin birer ürünüdür.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.