Farenjit Nedir? Belirtileri Nelerdir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Farenjit iki ?ekilde olu?maktad?r. Asitli içecekler, s?cak ve çok so?uk yiyecekler, sert g?dalar, alkol ve buna benzer bo?az yolunu tahri? edebilecek türdeki besinler bu bölgede pek etkili olmayan bir yaralanma ve iltihaplanmaya sebep olmakta buna da sessiz(müzmin) farenjit denilmektedir. Akut diye tabir etti?imiz farenjit ise daha çok bakterilerden veya virüslerden kaynaklanmaktad?r. Bakteri ve virüsler genelde tahri? olmu? bölgelere bula?arak akut farenjiti olu?turmaktad?r. Aç?k havda az kapal? ortamlarda s?k görülmektedir.
Farenjit belirtilerini beraberinde getirmektedir. Bo?az bölgesinde olu?an yanmalar, a?r?lar, kuruluk hissi, yutkunurken ac? çekme ve normalden zor olmas?, öksürük, gece duyulan a?r?, ate?, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtileri vard?r. Ate? sürekli görülen müzmin farenjitte sürekli de?ildir. Te?hisi basit bir rahats?zl?k olan farenjit için doktorlar bo?azda k?zar?kl?k, ?i?lik, geniz ak?nt?s? gibi belirtileri fark ettikten sonra sinüzit olup olmad???na bakar ve sinüzit yoksa farenjit te?hisini testlere gerek olmadan koyabilir. Bu hastal??a a?z?n çok aç?k olmas?(a??zdan nefes almak) burundaki e?rilik ve uyku sorunu olan insanlar daha s?k yakalanmaktad?r.

Farenjit için en bilinen ve en çok uygulanan tedavi yöntemi antibiyotiklerdir. Bakteri esasl? hastal?klar için antibiyotik tedavisi etkili olmakta fakat virüs esasl? olanlar için pek i?e yaramamaktad?r. Farenjite sebep olan bo?az? tahri? edici durumlar?n ortadan kald?r?lmas?, hasta e?er kullan?yorsa sigaray? b?rakmal?d?r. Vitamin takviyeleri al?p ve tahri? edici etkenlerden uzak durarak, hastal???n rahats?z edici etkisini ortadan kald?rmak mümkündür fakat tamamen ortadan kalkmas? söz konusu de?ildir.