EZEL OSGB

0
46

12 y?ldan beri hizmet veren kuruldu?u günden bugüne kadar tek hedefi i? sa?l??? ve i? güvenli?idir. Çal??ma bakanl??? taraf?ndan yetkilendirilen OSGB grubu i?yeri hekimli?i ve i? güvenli?i yasal bir zorunluluk olmaktan ç?kar?p bir ya?am tarz? haline getirerek, Türkiye’nin geli?mesine katk?da bulunmakt?r. ?? kazalar?n?n mümkün olan en aza indirildi?i, insan odakl? bir toplumun birer üyesi olmak firma ailesinin en büyük hedefidir. Ezel Ortak Sa?l?k ve Güvenlik Birimi’ nin amac?, çal??ma standart ve kalitesini art?rmak hedefine hizmetle, firmalar?n i? sa?l??? ve güvenli?i planlar? belirleyerek, bu planlar?n uygulanmas?n? sa?lamak ve takibini gerçekle?tirmektir.

300 i? yeri ile ortak çal??an ve i? sa?l??? ve güvenli?i planlar?n? belirlerken firmalar?n çal??an say?lar?, i? yerlerinin fiziki imkân ve ko?ullar?n?n yan? s?ra üretim plan ve hedefleri dikkate almaktad?r. Yap?m a?amas?nda olan 3.köprü ihalesini kazanan Ezel OSGB sa?l?kl? ve güvenli bir çal??ma ortam? olu?turmak üzere i?in normal ak???n? aksatmamak ?art?yla ve verimli bir çal??ma ortam?n?n sa?lanmas?na katk?da bulunmaktad?r. Bu sebeple çal??ma Bakanl???n?n tüm görevlerini uzmanl?kla yapmaktad?r.

Çünkü öncelikle can ve mal kay?plar?na önem veren OSGB gerek profesyonel ?ekilde çal??maktad?rlar. Önceden uzman ki?iler taraf?ndan i?yerine ziyaretleri al?nacak herhangi bir tedbir varsa uzmanlar taraf?ndan müdahale edilmesidir. Ayr?ca i?çinin sa?l???n?n da önemli oldu?u dü?ünülerek kontrollerinin yap?lmas?nda çok büyük katk?s? olan firmad?r.