Evrim Teorisi Hakkında Richard Dawkins’e Söylenmesi Gerekenler

0
56

4390_zko_teardrop-300x197Gen Bencildir(1976), Kör Saatçi(1986), Cennetten Akan Irmak(1995), Olas?l?ks?zl?k Da??na T?rmanmak(1996), Bir ?eytan’?n Papaz?(2003), Atalar?n Hikayesi(2005) ve Tanr? Yan?lg?s?(2006) yazm?? oldu?u kitaplard?r.Hat?rlatma:
1922′de Bat? Nebraska’da bulunan bir az? di?i fosili bilimsel birçok ara?t?rmaya konu olmu?tur. ?ddiaya göre bu di? insan ve maymuna ait baz? ortak özellikler ta??maktayd?. K?sa süre sonra “Nebraska Adam?” ismi verilen bu di? fosili bilim çevrelerinde insana daha yak?n olan kal?nt? ?eklinde yorumlanarak kabul gördü.
Bu di? fosilinden yola ç?k?larak yanda gördü?ünüz aile resmedildi ve Nebraska Adam?’n?n bütün detaylar? çizilmeye ba?land?. Bir di?ten yola ç?k?larak uydurulan bu hayal insanlar, bilim çevrelerince öyle kabul gördü ki aksini iddia edenler d??lan?r hale geldi.
Ancak birkaç y?l sonra 1927′de fosilin di?er kemikleri de bulundu ve bunun bir insana veya maymuna de?il, soyu tükenmi? bir Amerikan domuzuna(Prosthennops) ait oldu?u anla??ld?. Akabinde Nebraska Adam?’da ait çizilen tüm resimler literatürden ç?kart?ld? ve olay?n üzeri sessizce kapat?ld?.
?lerleyen y?llarda yine baz? ilginç kafatas? kemikleri bulunmu? ve insan?n maymundan geldi?ine delil olarak gösterilmi?ti. Fakat sonralar? bunlar?n baz? ki?iler taraf?ndan özel olarak haz?rlat?larak yerle?tirildi?i ve gerçek olmad??? anla??lm??t?r.