Ev Tipi Buzdolabının Yapısı ve Enerji Tasarrufu İçin Bilinmesi Gerekenler

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Uygulamada tam boyutlu buzdolaplar?n?n, yaprakl? sebzeler ve taze meyvelerin nemlerinin buzdolab?nda dola?an serin havan?n kurutucu etkisinden korunmas? için büyük hava s?zd?rmaz çekmeceleri bulunur. Dolap kapa??ndaki kapakl? yumurta bölümü, yumurtalardan olan nem kayb?n? yava?latarak yumurta ömrünü uzat?r. Buzdolaplar?n kapakalr?nda tereya?? için genellikle ya??n yumu?ak bir k?vamda kalmas?n? sa?layacak s?cakl?kta ?l?k bir bölme bulunur. Kapal? olan bu bölme ayn? zamanda ya??n, di?er yiyeceklerin kokular?n? ve tatlar?n? emmemesini önler. Baz? üst modellerde, s?cakl?k kontrollü et bölümü bulunur. Bu bölümün s?cakl???, etin donmadan muhafaza edilebilece?i en dü?ük güvenli s?cakl?k de?eri olan -0.5 °C s?cakl?kta tutulur ve böylece etin saklama ömrünün uzat?lmas?n? sa?lar. Daha pahal? baz? modellerde, dondurucu bölümüne yerle?tirilmi? olan ve su hatt?na ba?l? olan otomatik buz yap?c? gibi donan?mlar bulunur. Bu modellerde otamatik buz ve so?uk su alma bölümleride vard?r. Tipik bir buz yap?c? günde 2 veya 3 kg buz yapabilir.Ev buzdolaplar? çal???rken yakla??k oalrak 90 ile 600 W aras?nda enerji tüketirler ve 43 °C s?cakl??a kadar ortamlarda bile tatmin edici bir çal??ma sa?layacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Bilindi?i gibi buzdolaplar? belirli aral?klarla çal???rlar. Örne?in 25 °C s?cakl?ktaki bir ortama normal bir kullanma zaman?n yakla??k %30′unu çal??arak geçirirler.
Belirli d?? boyutlara sahip bir buzdolab?n?n, mümkün olan en büyük yiyecek depolama hacmine ve en dü?ük enerji tüketimine sahip olams?n?n yan?nda, mü?teriye en az paraya mal olmas? da istenir. Daha ince fakat daha etkin yal?t?m malzemeleri kullan?lmas? yan?nda daha az yer kaplayan kompresrlerin ve yo?u?turucular?n kullan?lmas? sonucu buzdolab?n?n d?? boyutlar? artmaks?z?n, yiyecek depolama hacimleride gün geçtikce artmaktad?r. Is?l etkinli?i k = 0.032-0.040 W/m.°C olan fiber-glas yal?t?m yerine, k = 0.019 W/m.°C olan kpük yal?t?m malzemesinin kulllan?lams?, buzdolaplar?n?n duvar kal?nl?klar?n?n neredeyse yar? yar?ya dü?mesine olanak sa?lam??t?r. Dondurucu blümde duvar kal?nl??? 90 mm’den 48 mm’ye, so?utucu blümde 70 mm’den 40 mm’ye dü?mü?tür. Kpü?ün sertli?i ve ba?lay?c? özelli?i ek yap?sal destek sa?lam??t?r. Buna kar??n, buzdolab?n?n yal?t?m?nda olacak herhangi bir su s?z?nt?s? veya nem kaça??na kar??, d?? kasan?n s?zd?rmazl??? çok iyi sa?layacak ?ekilde tasarlanmas? gerekir. Çünkü nem, yal?t?m?n etkisini azaltmaktad?r.
Bir buzdolab? sisteminin kompresör veya di?er bile?enlerinin boyutlar?, buzdolab?na olan birim zamandaki ?s? ak???na kar??l?k gelen ?s? yüküne (veya so?utma yüküne) göre belirlenir. Is? yükü, buzdolab?n?n duvar?ndan veya kap? contalar?ndan olan ?s? geçi?i, fan motoru ve buz çözücü ?s?t?c?lar gibi tahmin edilebilir k?s?mlardan ve dolap kapa?? açma s?kl???, buz yapma ve dolab? yükleme gibi kullan?c? al??kanl?klar?na ba?l? tahmin edilemeyen k?s?mlardan olu?ur.
Buzdolab? taraf?ndan tüketilen enerji miktar?, a?a??da belirtilen yararl? tasarruf lçütlerinin kullan?lmas?yla en aza indirilebilir;