EURO’nun Ortaya Çıkışı ve Ekonomiye Sağladıkları

0
37

4390_zko_teardrop-300x1971 Ocak 2002 tarihi ile birlikte Euro’nun hikayesi ba?lam??t?r. En büyük banknot 500, en küçük banknot 5 Euro,en küçük madeni para 1 Cent,en büyük madeni para 2 Euro olarak piyasaya sürülmü?tür. Asl?nda Euro bir para birimi de?il ortak pazar?n gerçekle?tirdi?i bir hedef  Avrupa birli?i üyeleri devletler aras?nda yap?lan bir sözle?me de diyebiliriz. Bunu bir ba?l?k alt?nda inceleyelim.Neden Euro?
Avrupa birli?inin bu ak?ll?ca fikri ekonomik anlamda bir üstünlük sa?lamak ve bu anlamda ekonomiyi geli?tirmekti. Bölünmü?, küçük ölçekli ekonomileri toparlayarak büyük ekonomilere yol aç?lacakt? ki bu gerçekle?tirildi. ?? gücünde olumlu bir etki havas? yarat?rken pazarlar aras? rekabeti de tetikledi. Euro’ya geçmeyen ülkeler için bu durum s?k?nt? arz ediyor elbette ancak o ülkeler de zamanla bu durumun fark?na var?p Euro’yu kabul edeceklerdi. Uzmanlar?n görü?ü tek bir para birimi alt?nda birle?menin do?ru ve mant?kl? bir süreç oldu?u yönünde ancak baz? ülkeler bunun milliyetçili?e ayk?r? oldu?u konusunda ?srarc?. ”€” sembolü ile piyasada bulunan Euro,ortak pazar anlay???n?n belki de ilk ad?m?yd? ve bu ad?m at?ld?ktan sonra istenilen ve hedeflenen amaçlar gerçekle?tirldi.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.