Et Yiyen(Etobur) Bitkiler

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Böcek yiyen bitkiler olarak da adland?r?lan bu bitkilerin yapraklar? böce?i yakalay?p sindirebilecek özellikte bir yap?ya sahiptir. ?brik otu ve sinek kapan en çok bilinen böcek yeme özelli?ine sahip bitkilerdir.Peki neden bu bitkiler böcek yeme ihtiyac? hissederler? Özellikle incelendi?inde bu tür bitkilerin besin bak?m?ndan fakir topraklarda ya?ad??? görülür. Ya?ad?klar? ortamdan alamad?klar? azotu, yakalad?klar? böce?in protinini sindirerek kullan?rlar. Peki bu bitkiler böcek avlamadan ya?ayamazlar m?? Ya?ayabilirler fakat böcekle avlanmalar?na k?yasland???nda  geli?imleri çok daha yava? olur. Ayr?ca bitkilerde gözlemlenen bu hareket bilinçli de?il, tamamen basit turgor prensipleri ile gerçekle?ir.
Etobur terimi daha çok hayvanlar için kullan?lan bir terim olmas?n?n yan?nda günümüzde etle beslenen etobur yap?da 600 kadar bitki çe?idi bulunmaktad?r. Etobur olan bu bitkiler t?pk? di?er gerçek bitkiler gibi tüm özelliklere ve donan?mlara sahiptirler. Fotosentez de yapabilen bu canl?lar fakir topraklardan alamad?klar? baz? mineraller için böcekleri tüketirler.
Etobur bitkiler hangi ?artlarda ya?arlar? Neden böcek tüketmek zorundad?rlar?
Ço?u etobur bitki sulak, batakl?k özelli?i gösteren, topra?? az yerlerde ya?ar. Baz? özelle?mi? türleri ise kayal?k ve kurak yerlere adapte olmu?tur. Bu bitkiler alamad?klar? mineralleri alabilmek için baz? de?i?imlere de u?ram??lard?r. Di?er bitkiler gibi iletim demetlerine sahip, ye?il ve çiçekli bitkilerdir. Hatta böcekleri cezbetmesi aç?s?ndan son derece renkli ve güzel kokuludurlar. Böceksiz bir ya?am geli?imleri için oldukça az de?erlidir ve sa?l?kl? büyümeleri için bir engeldir. Bitkiler protein yap?m? için gerekli azotu ve hücre duvar? için gerekli kalsiyumu sa?layabilmek için bu tür bir besin alma evrimle?mesi geçirmi?lerdir. Çekirde?in yap?s?na kat?lan fosfat? ve klorofil için gerekli demiri de sa?layarak ya?amsal faaliyetlerini sa?l?kl? bir ?ekilde devam ettirmekte ve neslini sürdürebilmektedirler.
S?NEKKAPAN B?TK?S?
Sinekkapan (Dionaea muscipula) bitkisi etobur bitkiler aras?nda en çok bilinendir. Yapraklar? saniyenin onda biri h?z?nda aç?l?p kapanabilme özelli?indedir.