Esneme Nedir? İnsanlar ve Hayvanlar Neden Esnerler?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197?nsanlarda esneme olay? anne kar?nda ba?lamaktad?r. Anne karn?nda 11. haftadan itibaren esneme olay? ba?lar.Ve vücudun içinde bulundu?u oksijen ko?ullar? çerçevesinde esneme s?kl??? de?i?iklik göstermektedir. Esneme olay?n?n uyku ile direk bir ba?lant?s? vard?r.Ancak beyni  uyan?k tutmak ve uykuyu bast?rmak amaçl?d?r. Çünkü dikkat etti?imiz taktirde esnedikten bir süre sonra uyumay? ba?aramazsak uykumuz kaçmaktad?r.Ayn? zamanda esneme insan duygular?yla ilgisi vard?r. ?nsanlar?n durgun oldu?u vakitlerde,can?m?z s?k?ld???nda hipotalamus’a ula?an bilgiler esnememize yol açmaktad?r. Esneme olay?yla birlikte özellikle dopamin ve serotin gibi sinir iletileri devreye girmektedir.Esneme olay? çok ilginçtir. Mesela insanlar a?z? ve burnu ile nefes alabilmektedir. Ancak insan?n?n a?z? kapal? oldu?u taktirde esneme gerçekle?memektedir. Esneme en çok oldu?u vakit uykudan kalkt???m?z and?r. Bunun yan?nda gece yatmadan öncede s?k s?k esnenmektedir. Yeryüzünde sadece insanlar?n yan?nda kediler,ku?lar ve birçok hayvan esneyebilmektedir.
Ara?t?rmalar sonucunda hayvanlar ve insanlar?n esneme olay? farkl? durumu ifade etmektedir. Hayvanlar?n dikkat gerektiren olaylarda esnedikleri görülmü?tür. Yani d?? uyaranlar?n fazla oldu?u zamanlar hayvanlar?n esnemesine neden olmaktad?r.?nsanlarda ise bu durum tam tersidir. S?k s?k kar??la?t???m?z esneme durumumuzu göz önüne getirdi?imizde d?? uyaranlar?n az oldu?u, dura?an vakit dilimlerinde esnedi?imizi anlar?z.
Esneme durumu ayn? zamanda organizmam?z?n kendini sakinle?tirme çabas?d?r. Örne?in önemli bir s?nav öncesinde bizler genellikle esneriz. Bu durum heyecan durumumuzu azalt?lmas? anlam?na gelmektedir. Çünkü, s?nav heyecan? taraf?ndan uyar?lan organizma kendini sakinle?tirme çabas? içine sokar.Bu sakinle?tirme çabas?n?n sonunda insanda esneme meydana gelir.
Esneme Bula??c? M?d?r?
Evet. Esneme olay? bula??d?r. Yüz hatlar?m?zda gerçekle?en de?i?imi gören ki?iler bundan etkilenir ve esnemeye ba?lar. Bu olay t?pk? gülme olay?nda kar??ndakinin etkilenip gülmesi gibidir. G?da ürünlerinin bulundu?u bir yere gitti?imizde ya da yemek yiyen birini gördü?ümüzde bizimde açl?k hissetmemiz de örnek olarak verilebilir.